Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076858

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2015 r.
V SA/Wa 3522/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. Sp. jawna o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi T. Sp. jawna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia... czerwca 2015 r. Nr.. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. W skardze wniesiono o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując, że obowiązek natychmiastowego uiszczenia kwoty... zł wraz z odsetkami w kwocie niemal równej wysokości zobowiązania - łączna kwota zaległości wraz z odsetkami przekracza już... zł - co będzie dla Spółki ogromnym obciążeniem finansowym i spowoduje utratę płynności finansowej a w konsekwencji konieczność ogłoszenia upadłości. W 2014 r. Skarżąca osiągnęła zysk netto w wysokości... zł, co w żadnej mierze nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń podatkowych w zakresie objętym zaskarżoną decyzją.

Spółka powołała się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 163/2004 (niepubl.), w którym NSA uznał, iż wykonanie zaskarżonej decyzji skutkujące zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji utratą jedynego źródła utrzymania strony skarżącej, stanowi spełnienie przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Skarżąca posiada ponadto zobowiązania kredytowe w stosunku do instytucji finansowych:

- w Banku Spółdzielczym w P. - stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 wynosi... zł, miesięczna rata wynosi... zł;

- w. Bank - stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 wynosi... zł.

Brak wstrzymania wykonalności decyzji w ocenie skarżącej spowoduje niemożność spłaty powyższych kredytów, co z kolei doprowadzi do ich natychmiastowej wykonalności, a w konsekwencji odbije się negatywnie na kondycji Spółki.

Ponadto spółka wskazała, iż zgodnie z umową nr... z dnia... czerwca 2015 r. zawartą przez Skarżącą z Powiatowym Urzędem Pracy, Skarżąca zobowiązała się do zorganizowania stażu pracowniczego dla trzech bezrobotnych. Staż ma odbywać się w okresie od 12 czerwca 2015 r. do 31 października 2015 r. Dodatkowo na podstawie umowy nr 14.2015 Skarżąca uzyskała środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w G. na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego. Warunkiem bezzwrotności otrzymanych środków jest obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy. Z programu operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Skarżąca otrzymała dofinansowanie na budowę myjni bezdotykowej. Umowa zawarta w ramach tego Programu zakłada jednak obowiązek utrzymania celu operacyjnego tj. dofinansowanej działalności przez okres 5 lat - okres ten upływa dopiero w 2018 r.

Skarżąca prowadzi działalność na obszarze powiatu przysuskiego, w którym notowany jest największy poziom bezrobocia w całym województwie mazowieckim - bezrobocie kształtuje się bowiem na poziomie 26%. Zachwianie płynnością finansową spółki zagrażać będzie zatem również miejscom pracy utworzonym przez skarżącą i w konsekwencji pogłębi kryzys na rynku pracy we wskazanym obszarze.

Obowiązek natychmiastowego uiszczenia przez Spółkę tak wysokiej kwoty zobowiązania oraz równie wysokich odsetek od zaległości spowoduje z dużym prawdopodobieństwem konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a co za tym idzie utratę pracy przez zatrudnione w niej osoby.

Zdaniem spółki wykonanie decyzji na tym etapie spowoduje nieodwracalne skutki - skarżąca będzie bowiem zmuszona do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, a także będzie miało to wpływ na sytuację materialną zatrudnionych przez skarżącą pracowników.

Do skargi strona załączyła zaświadczenie z Banku Spółdzielczego w P., rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., a także umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o odbywanie stażu przez 3 bezrobotnych, umowę z powiatem grójeckim o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i umowę przyznania pomocy zawartą z ARiMR.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Oceniając wniosek skarżącej Sąd uznał za uprawdopodobnione, że wykonanie decyzji może spowodować wystąpienie nieodwracalnych skutków. Z załączonych przez stronę dokumentów wynika, że egzekucja należności objętej decyzją może doprowadzić do skutków wskazanych w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie w postaci utraty płynności finansowej i w konsekwencji do likwidacji działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostaje fakt, że wykonanie decyzji będzie miało wpływ na sytuację materialną pracowników zatrudnionych przez skarżącą.

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.