Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163061

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3514/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G.K. o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3514/15 w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Ministra Finansów z dnia... czerwca 2015 r. nr... w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 listopada 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 3514/15/14 oddalił skargę Gminy K. (nazywanej dalej: "skarżącą") na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 27 listopada 2015 r., listem poleconym o nr (...)) skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3514/15 odmówił skarżącej przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, nazywanej dalej "p.p.s.a."), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, przy czym z urzędu sąd doręcza odpis sentencji wyroku stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku.

Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Oznacza to, że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem ustawowego siedmiodniowego terminu skutkuje odmową sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W niniejszej sprawie Sąd wyrokiem z dnia 12 listopada 2015 r. oddalił skargę skarżącej na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a., termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął z dniem 19 listopada 2015 r.,

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 listopada 2015 r. został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 27 listopada 2015 r. (k. 60 akt sądowych) wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Sąd postanowieniem z dnia 22 grudnia 2015 r. odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że strona dokonała czynności z uchybieniem ustawowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. i na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.