Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076853

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
V SA/Wa 3392/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E.P. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Game System E.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 października 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, przyznał E.P., dalej "Skarżąca", prawo pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W dniu (...) grudnia 2015 r. (data nadania) Skarżąca złożyła zażalenie na postanowienie tut. Sądu z 20 listopada 2015 r. odmawiające wstrzymania wykonania opisanej w komparycji decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. oraz poprzedzającej ją decyzji wydanej przez organ I instancji. Do zażalenia Skarżąca załączyła wniosek o przyznanie prawa pomocy (na urzędowym formularzu PPF), w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 249a p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Stosownie do art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a. strona, której przyznane zostało prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Takim zwolnieniem objęta jest Skarżąca, ponieważ postanowieniem z dnia 9 października 2015 r. została zwolniona od kosztów sądowych, a przyznane w tym zakresie prawo pomocy nie zostało cofnięte, jak również nie wygasło.

Skoro więc Skarżąca w dalszym ciągu może korzystać z przyznanego jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, rozpoznawanie złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych stało się zbędne, a postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.