Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lutego 2016 r.
V SA/Wa 32/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym w niniejszej sprawie postanowieniem z (...) października 2015 r. nr (...) Główny Inspektor Transportu Drogowego, będący wierzycielem, utrzymał w mocy swe postanowienie z (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia zgłoszonych przez S. P. zarzutów jako zobowiązanego w sprawie egzekucji administracyjnej dotyczącej obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.

Zaskarżone postanowienie doręczono skarżącemu (za pośrednictwem pełnomocnika) w dniu 5 listopada 2015 r., a skarga została złożona w dniu 3 grudnia 2015 r.

W treści odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o odrzucenie skargi, z uwagi na fakt, że zaskarżone postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego. Wskazano ponadto, że zaskarżone postanowienie zawierało błędne pouczenie o możliwości jego zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Wyjaśnienie motywów tej kwalifikacji należy rozpocząć od wskazania, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 14 sierpnia 2015 r. art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej w skrócie: p.p.s.a., stanowił, iż sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, które obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

Przepis ten został jednak zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658) z mocą obowiązującą począwszy od dnia 15 sierpnia 2015 r. (art. 2 ustawy zmieniającej). W konsekwencji zgodnie z jego aktualnym brzmieniem sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Z powyższego wynika zatem, że od dnia 15 sierpnia 2015 r. nie jest dopuszczalne zaskarżenie do sądu administracyjnego postanowienia wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Tymczasem w rozpatrywanym przypadku przedmiotem skargi (złożonej po 15 sierpnia 2015 r.) jest postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie wierzyciela o uznaniu za nieuzasadnione zarzutów, jakie zgłosił skarżący. Jeśli zatem skarga taka została wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r., to należało ją odrzucić jako niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.