Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 3186/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny z tytułu mandatu karnego kredytowanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A.W. wniósł skargę na opisaną w komparycji postanowienia decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zgodnie z zarządzeniem z 28 listopada 2014 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W wymienionym zarządzeniu, stanowiącym wezwanie do uiszczenia wymaganego w sprawie wpisu sądowego, zawarto pouczenie, iż nieuiszczenie wymaganej opłaty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania spowoduje odrzucenie skargi (art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270,), dalej - "p.p.s.a.").

Wezwanie zostało doręczone w dniu 8 grudnia 2014 r. (vide: k. 15 akt sąd.).

W związku z powyższym, termin do uiszczenia należnej w sprawie opłaty sądowej upłynął w dniu 15 grudnia 2014 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż w sprawie nie uiszczono należnej opłaty sądowej, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.