Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lutego 2009 r.
V SA/Wa 3051/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminnej Spółdzielni "S." w likwidacji w D. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia: - stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w (...).

Uzasadnienie faktyczne

Gminna Spółdzielnia "S." złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję działającego w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prezesa Zakładu z dnia (...) kwietnia 2007 r., zgodnie z zawartym w niej pouczeniem. Sprawa została zarejestrowana w tutejszym Sądzie w dniu 25 czerwca 2007 r.

W dniu 11 października 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), dalej: rozporządzenie.

Stosownie do treści § 1 pkt 2 rozporządzenia, rozpoznanie spraw z zakresu działania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Jednocześnie w myśl § 2 rozporządzenia, sprawy o których mowa w § 1, zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny właściwy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin rozprawy.

Miejscem siedziby strony skarżącej jest miejscowość D., położona na obszarze województwa (...).

Zgodnie z przepisem § 1 pkt (...) rozporządzenia Prezydenta RP z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.), wojewódzkim sądem administracyjnym właściwym dla obszaru województwa (...) jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w (...).

Wobec powyższego oraz z uwagi na to, iż w sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 listopada 2008 r. sygn. akt II GSK 487/08, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), postanowiono jak w sentencji.