Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2009 r.
V SA/Wa 3044/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Zawiślak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi H. B. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej; postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi H. B. wystąpiła z wnioskiem (uzupełnionym na urzędowym formularzu PPF z 26 stycznia 2009 r.) o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym tj. zwolnienia od kosztów sądowych.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca podała, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z mężem, utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.591 złotych oraz ze świadczenia emerytalnego męża w wysokości 1.102 złotych. Oświadczyła, iż jest właścicielem domu o powierzchni 95 m2, nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,47 ha oraz budynków gospodarczych. Skarżąca podnosiła, iż niewypłacenie należnych jej i jej mężowi kwot przez upadłe podmioty gospodarcze (majątek tych podmiotów był nie wystarczający na zaspokojenie roszczeń dostawców) spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu hipotecznego, oraz kredytu gotówkowego. Wyjaśniła, że zlikwidowała działalność gospodarczą. Ponadto wskazała, że jest osobą schorowaną, po operacji (...).

Ponadto z akt sprawy o sygn. V SA/Wa 1433/08 wynika, iż zainteresowana jest zadłużona wobec Spółdzielni "A." (wezwanie do dokonania wpłaty należności z dnia (...) czerwca 2008 r., str. nr 48 akt sądowych), Spółki P. (...) (wezwanie do zapłaty z (...) lipca 2008 r., str. 51 akt sądowych), oraz Z. (...) Sp. z o.o. (wezwanie do zapłaty z (...) lipca 2008 r., str. 52 akt sądowych), a także wobec Urzędu Gminy W. (zawiadomienie z dnia (... czerwca 2008 r., str. 60-62 akt sądowych).

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej ustawy p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Skarżąca w formularzu PPF nie zaznaczyła o w jakim zakresie złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jednakże w piśmie z 29 grudnia 2008 r. (data nadania) wniosła o cyt. "umorzenie kosztów sądowych - wpisu". W związku z powyższym uznano, że zainteresowana wnosi o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i w takim zakresie wniosek skarżącej został rozpoznany.

Treść i warunki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym określa art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. W myśl art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a, może być przyznane osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Określenie "gdy osoba fizyczna wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez wnioskodawcę.

Zasadność wniosku skarżącej rozpatrzono zatem w dwóch aspektach, tj. z jednej strony uwzględniono wysokość obciążeń finansowych, jakie będzie ona zobowiązana ponieść w postępowaniu, z drugiej zaś strony jej możliwości finansowe.

Podkreślenia wymaga to, iż sytuacja materialna skarżącej była już wcześniej przedmiotem analizy i to zarówno referendarza sądowego jak i wojewódzkiego sądu administracyjnego, w efekcie której przyznawano jej prawo pomocy w zakresie częściowym (sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 825/06,V SA/Wa 1433/08). Co prawda fakt przyznania skarżącej prawa pomocy w innej sprawie, nie obliguje do powielenia zapadłych uprzednio rozstrzygnięć, niemniej w przypadku gdy - jak w niniejszej sprawie - sytuacja skarżącej nie uległa zmianie referendarz sądowy - przy ocenie jej zdolności ponoszenia kosztów niniejszego postępowania - rozstrzygnięcia te mają wpływ na wynik niniejszej sprawy.

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym i porównując je z obciążeniem kosztami sądowymi należało uznać, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych.

Sąd wziął pod uwagę, iż skarżąca wraz z mężem utrzymują się ze świadczenia emerytalnego. Jak wynika z oświadczenia skarżącej i informacji Urzędu Skarbowego w P. (...) (str. 46 akt sądowych w sprawie V SA/Wa 1433/08) z emerytury skarżącej Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje potrąceń na podstawie zajęcia świadczenia emerytalnego. Obecna wysokość potrąceń wynosi 452,08 złotych. Ponadto przedstawione przez skarżącą dokumenty w sprawie V SA/Wa 1433/08 wskazują, iż jest ona zadłużona wobec Spółdzielni "A.", Spółki P. (...) oraz Z. (...) Sp. z o.o., a także wobec Urzędu Gminy W. Skarżąca posiada także zadłużenie wobec (...) Banku (...) SA w W. (umowa kredytu hipotecznego z dnia (...) marca 2000 r. w wysokości 50.000 złotych karta 82 akt administracyjnych) oraz wobec (...) Banku (...) SA w W. (umowa pożyczki gotówkowej z (...) marca 2008 r. w wysokości 46.000 złotych).

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że sytuacja materialna skarżącej jest trudna i stanowi pozytywną przesłankę do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Z tych względów należało uznać, iż zwolnienie od kosztów sądowych jest uzasadnione.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.