Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 3027/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia... października 2008 r. Nr.. w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... listopada 2008 r. M. M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. złożyła skargę na decyzję opisaną w komparycji postanowienia.

Zarządzeniem z dnia... stycznia 2009 r., profesjonalny pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem skutków procesowych.

Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w trybie art. 67 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu... lutego 2009 r. (dowód: k-... akt sądowych), zaś wpis sądowy do dnia dzisiejszego nie został uiszczony, wobec czego na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.