Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 r.
V SA/Wa 301/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi RP S.A. w K na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty; postanawia: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku;

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2008 r. postanowił na podstawie art. 111 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), połączyć sprawy o sygn. akt V SA/Wa 301/08 i V SA/Wa 302/08 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygnaturą wspólną V SA/Wa 301/08. Ponadto Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć termin na dzień 5 maja 2008 r.

Pismem złożonym w dniu 29 kwietnia 2008 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroków w sprawach o sygn. akt V SA/Wa 301/08 oraz V SA/Wa 302/08.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę.

W związku z tym, iż w niniejszej sprawie Sąd na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2008 r. postanowił o odroczeniu terminu ogłoszenia orzeczenia i wyznaczeniu terminu na dzień 5 maja 2008 r., wyrok w sprawie nie zapadł przed złożeniem przez pełnomocnika skarżącej wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Tym samym złożony wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku należało uznać za przedwczesny.

Z tych też powodów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 141 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.