Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2985/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. R. na niewykonanie przez Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 195/08 oraz o nałożenie grzywny na wymieniony organ postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 195/08 uwzględnił skargę K. R. na decyzję Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... listopada 2007 r. Nr.. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej, uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w M. z dnia... października 2007 r. Nr..

W dniu 24 października 2008 r. K. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie powyższego wyroku oraz o nałożenie grzywny na organ.

W dniu 28 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się odpowiednio do organu i skarżącego o udzielenie informacji, czy przed wniesieniem skargi skierowano do Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. pisemne wezwanie do wykonania wyroku.

W odpowiedzi na powyższe pismo skarżący oświadczył, że w dniu 14 października 2008 r. przesłał do Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. zażalenie na niezałatwienie sprawy. Wskazał nadto, że w dniu 16 października 2008 r. przedłożył kopię powyższego zażalenia do Biura Powiatowego ARiMR w M., w wyniku czego w dniu 23 października 2008 r. otrzymał następną decyzję o umorzeniu postępowania.

Z kolei organ w piśmie z dnia 3 grudnia 2008 r. wyjaśnił, że K. R. nie występował doń z pismem wzywającym do wykonania wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Oznacza to, że wezwanie, o którym mowa w powołanym przepisie, stanowi przesłankę dopuszczalności skargi na niewykonanie wyroku. Innymi słowy, niedopełnienie tego nieusuwalnego warunku formalnego skargi na niewykonanie wyroku przesądza o jej niedopuszczalności (tak też B. Dauter w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Zakamycze 2005, str. 351 - komentarz do art. 154 p.p.s.a. pkt 9 i T. Woś w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2005, str. 481 - komentarz do art. 154 p.p.s.a. pkt 13).

W rozpatrywanej sprawie Sąd w oparciu o akta przekazane przez Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. oraz treść pisemnych oświadczeń złożonych do akt sądowych zarówno przez K. R. jak i organ ustalił, iż skarżący przed wniesieniem skargi na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008 r. o sygnaturze akt V SA/Wa 195/08 nie wystąpił do organu z wymaganym pisemnym wezwaniem do jego wykonania. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, które złożył skarżący, jest środkiem odwoławczym stosowanym w trybie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Nie stanowi ono więc wezwania do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy w rozumieniu art. 154 § 1 p.p.s.a.

W takiej sytuacji skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu i z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.