Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 marca 2009 r.
V SA/Wa 2982/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ś. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... września 2008 r. Nr.. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu UE postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu... października 2008 r. M. Ś. złożył skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... września 2008 r.

Zarządzeniem z dnia... grudnia 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie... zł (słownie:. złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu na adres wskazany w skardze w trybie art. 67 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu...01.2009 r. (dowód: ZPO w aktach sądowych sprawy), zaś wpis sądowy do dnia dzisiejszego nie został uiszczony, wobec czego na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.