Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 2976/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku uczestnika postępowania A. T. o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2009 r. sygn. akt j.w. w sprawie ze skargi T. O. przy udziale uczestników postępowania: (...) l. Sp. z o.o. w L. oraz A. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów; postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 2976/08 w ten sposób, że: po słowach "w przedmiocie: umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie" w miejsce "nieruchomości" wpisać "udziałów".

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 lipca 2009 r. A. T. wniósł o sprostowanie postanowienia Sądu z 18 maja 2009 r. poprzez wskazanie, iż postępowanie toczyło się w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów Spółki (...) l., a nie jak błędnie wskazano w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Powyższy wniosek uczestnika postępowania zasługuje-zdaniem Sądu-na uwzględnienie. W sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2009 r. błędnie bowiem wskazano przedmiot rozpoznawanej sprawy. Przy czym należy zaznaczyć, iż błąd ten jest wynikiem oczywistej omyłki Sądu, na co wskazuje wyraźnie uzasadnienie postanowienia z 18 maja 2009 r.

Skarga wniesiona przez T. O. dotyczyła decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z (...) września 2008 r. utrzymującej w mocy decyzję organu l instancji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów Spółki z o.o. - (...) l. z siedzibą w L., będącej właścicielem nieruchomości. Tym samym jako przedmiot postępowania należało wskazać: "umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów".

Stwierdzając powyższe Sąd orzekł o sprostowaniu ww. postanowienia w sposób wskazany w sentencji. Jednocześnie Sąd zauważa, iż sprostowanie to nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia.

W tym miejscu należy dodatkowo wyjaśnić, iż zgodnie z art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 156, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu, na posiedzeniu niejawnym, sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przepis ten umożliwia sprostowanie wyroku także na wniosek (za czym przemawia treść art. 159 omawianej ustawy). W oparciu o art. 166 ww. ustawy znajduje on zastosowanie również do postanowień. Sprostowanie orzeczenia sądu nie jest ograniczone żadnym terminem i można go dokonać w każdym czasie.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na konieczność przywrócenia zgodnej z zamierzeniem Sądu treści sentencji postanowienia z 18 maja 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.