Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 r.
V SA/Wa 2976/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sędziowie WSA:-Irena Jakubiec-Kudiura,-Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2009 r. sprawy ze skargi T O przy udziale uczestników postępowania: R Sp. z o.o. w Ł oraz A W T na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów; postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zasądzić od T O na rzecz uczestnika postępowania A W T kwotę 74 zł (siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 18 maja 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył oświadczenie o cofnięciu skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) września 2008 r., nr (...) z uwagi na jej bezprzedmiotowość. Zaznaczył, iż spółka nie jest już właścicielem nieruchomości szczegółowo opisanej we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie udziałów w spółce R. Sp. z o.o. w Ł Poinformował, iż w ostatnich dniach uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla Ł o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz innej osoby prawnej.

Uczestnik postępowania nie oponował przeciwko wnioskowi pełnomocnika skarżącej. Ponadto złożył wniosek o zwrot kosztów podróży z Ł do W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając cofnięcie skargi za skuteczne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.