Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 2973/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 października 2008 r. skarżący wniósł skargę na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r.

Do skargi załączono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na złożenie wniosku po upływie ustawowego terminu.

Na powyższe rozstrzygnięcie skarżący wniósł zażalenie, które w dniu 21 maja 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ze względu na wniesienie zażalenia z uchybieniem terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zatem, zgodnie z przywołaną regulacją prawną, trzydziestodniowy termin do wniesienia w niniejszej sprawie skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - wobec doręczenia tej decyzji w dniu 23 sierpnia 2008 r., rozpoczął bieg od 24 sierpnia 2008 r. i upłynął z dniem 22 września 2008 r.

Tymczasem skarga, już w zagranicznym urzędzie pocztowym nadana została po upływie ww. terminu, bowiem dopiero w dniu 21 października 2008 r.

Wyjaśnić należy, iż w wypadku nadania pisma za granicą o zachowaniu terminu dokonania czynności decyduje nie data nadania pisma za granicą, ale data jego przekazania polskiemu urzędowi pocztowemu lub polskiemu urzędowi konsularnemu - por. post. SN z dnia 12 maja 1978 r., IV CR 130/78, OSPiKA 1979, z. 4, poz. 76 (v. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Zakamycze, 2006, wyd. II).

W przedmiotowej sprawie na kopercie, w której nadesłano skargę widnieje jedynie data nadania w (...) placówce pocztowej, brak natomiast jakiejkolwiek adnotacji wskazującej datę przekazana korespondencji do polskiego urzędu pocztowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż nawet data nadania skargi w zagranicznym urzędzie pocztowym (21 października 2008 r.) wskazuje na wniesienie jej z uchybieniem terminu, a także wobec odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (postanowienie z 2 lutego 2009 r.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.