Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2971/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi S. Sp. z o.o. w Ś. na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... czerwca 2008 r. Nr.. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: -odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (instytucja wdrażająca) pismem z dnia... czerwca 2008 r. odmówił wnioskodawcy - S. SP. z o.o. w Ś. -zwana dalej: skarżącą - przyznania pomocy w ramach programu "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" (program określony w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,4,5 i8 oraz 16-23, jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Stosownie do ust. 3 ww. artykułu w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyny odmowy. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), dalej - ustawy p.p.s.a. (art. 22 ust. 4).

W myśl art. 52 § 3 ustawy p.p.s.a. jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Stosownie natomiast do treści art. 53 § 2 ustawy p.p.s.a w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i § 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W przedmiotowej sprawie, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wezwany przez skarżącą do usunięcia naruszenia prawa - pismem z dnia... września 2008 r. stwierdził, iż nie doszło do naruszenia prawa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niniejsza odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wraz z pouczeniem co do terminu i sposobu zaskarżenia (do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Agencji) została doręczona skarżącej w dniu... września 2008 r.

W dniu... października 2008 r. (data nadania w placówce pocztowej) skarżąca złożyła skargę na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargę otrzymaną w dniu... października 2008 r. (v. prezentata biura podawczego WSA k. 5 akt sądowych) przekazał pismem z dnia... października 2008 r. zgodnie z właściwością do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upłynął z dniem... października 2008 r., natomiast skarga została nadana przez Sąd do właściwego organu w dniu... października 2008 r., czyli po upływie omówionego terminu. Na marginesie należy zauważyć, iż ww. skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie otrzymał w dniu... października 2008 r., a więc już po terminie zakreślonym do jej złożenia.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.