Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2008 r.
V SA/Wa 2967/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zasądzenie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... lutego 2007 r. Nr.. w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. K. z Kancelarii Adwokackiej ul.... tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę... zł (...) w tym: tytułem opłaty kwotę... zł (...), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę... zł (...)

Uzasadnienie faktyczne

W skardze kasacyjnej pełnomocnik skarżącego zawarł wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu według norm przepisanych, albowiem nie zostały one pokryte w całości, ani w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wyznaczony adwokat, radca prawny (...) otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami) - dalej: rozporządzenie.

Przepis § 19 rozporządzenia stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Zgodnie z § 20 wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie innej (niż określone w lit. a i b) - 240 zł. Natomiast w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach, nie mniej niż 120 zł (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia).

W przedmiotowej sprawie adwokat został co prawda ustanowiony z urzędu po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienia o odrzuceniu skargi (sygn. akt V SA/Wa 1400/07), jednakże z uwagi na fakt, iż reprezentował on skarżącego w postępowaniu z wniosku o przyznanie prawa pomocy należało uznać, iż prowadził sprawę skarżącego w pierwszej instancji, zatem należne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 240 zł. Jednocześnie sporządził on skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia, zatem przyjąć należy, iż należne wynagrodzenie w sprawie w drugiej instancji wynosi 50% stawki minimalnej (120 zł), gdyż sprawę prowadził ten sam adwokat.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia pełnomocnika skarżącego, że opłaty nie zostały zapłacone ani w całości, ani w części na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.