Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 2966/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. F. na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania; postanawia: - odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 października 2008 r. T. F. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) października 2008 r.

Zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej na adres skarżącej wskazany w skardze w dniu 2 lutego 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 19 akt sądowych).

W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.