Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2964/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... września 2008 r. Nr.. w przedmiocie odmowy przyznania płatności obszarowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu... października 2008 r. (data nadania) Z. K. złożył skargę na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W.

Zarządzeniem z dnia... grudnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został wysłany na wskazany w skardze adres i doręczony skarżącemu w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu... grudnia 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w akt sądowych).

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Termin do uiszczenia wpisu w sprawie upłynął z dniem... grudnia 2008 r., natomiast wpis od skargi został uiszczony w dniu... grudnia 2008 r., wobec czego na mocy powyższego przepisu oraz przepisu art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.