Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2957/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) października 2008 r. (data stempla pocztowego - k. (...) akt sądowych) E. L. wniósł za pośrednictwem organu skargę, zarówno na decyzję Dyrektora Oddziału (...) Agencji Rynku Rolnego w P. z (...) sierpnia 2008 r. nr (...), w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw, jak i na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z (...) września 2008 r. nr (...), w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że ww. postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) września 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - w aktach administracyjnych k.(...)).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie ostatni dzień tego terminu, liczonego od dnia (...) września 2008 r. (z uwzględnieniem dyspozycji art. 83 § 2 p.p.s.a.) upłynął z dniem (...) października 2008 r., a zatem skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.