Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2009 r.
V SA/Wa 2956/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym niejawnym skargi kasacyjnej J N od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2956/08 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 października 2008 r. (data nadania) J N złożył skargę na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2008 r. Nr (...)

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 2956/08 odrzucił skargę J N na ww. decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2008 r. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem o środku zaskarżenia i trybie jego wniesienia doręczono skarżącemu w dniu 18 lutego 2009 r.

Pismem złożonym w dniu 20 marca 2009 r. (data nadania pocztowego) JN wniósł skargę kasacyjną sporządzoną osobiście od ww. postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r.,

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie Skarżący samodzielnie sporządził skargę kasacyjną.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Od obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez radcę prawnego lub adwokata przepis przewiduje wyjątki i tak art. 175 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W przedmiotowej sprawie powyższy wymóg nie został spełniony. Sprawa nie należy też do kategorii spraw opisanych w art. 175 § 3 p.p.s.a.

Dlatego też na podstawie art. 178 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.