Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001838

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2018 r.
V SA/Wa 294/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sędziowie: NSA Piotr Piszczek, WSA Jadwiga Smołucha (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi K. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.