Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163018

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2016 r.
V SA/Wa 2701/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. wezwano M., w imieniu której działa kurator adw. J., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 811 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony w dniu 20 sierpnia 2015 r. (k. 16 verte akt sądowych).

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynęło do Sądu, datowane na dzień 21 sierpnia 2015 r., pismo kuratora zatytułowane "Odpowiedź na zarządzenie". Zarządzeniem z dnia 1 września 2015 r. wezwano kuratora spółki o sprecyzowanie ww. pisma przez nadesłanie w terminie 7 dni, pod rygorem skutków procesowych, informacji czy pismo zatytułowane "Odpowiedź na zarządzenie" stanowi zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

W dniu 11 września 2015 r. wpłynęło do Sądu, datowane na dzień 9 września 2015 r., pismo, w którym kurator wskazał, że pismo datowane na 21 sierpnia 2015 r. jest zażaleniem na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I GZ 724/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ww. zażalenie kuratora. Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie kurator nie jest zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, bowiem nie został ustanowiony przez sąd orzekający w sprawie.

W związku z oddaleniem zażalenia, Przewodniczący V Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydał w dniu 16 grudnia 2015 r. zarządzenie by zwrócić się do Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu o sprawdzenie i udzielenie informacji, czy wpłynął wpis od skargi. W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Wydziału, Oddział Finansowo-Budżetowy wskazał, iż do dnia 17 grudnia 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (k. 45 verte akt sądowych).

W związku z powyższym, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 grudnia 2015 r., pismem datowanym na dzień 13 stycznia 2016 r. wezwano kuratora do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 sierpnia 2015 r. i dokonania wpisu sądowego na kwotę 811 zł.

W odpowiedzi kurator Spółki wniósł do Sądu zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarządzeniu zarzucono błędną wykładnię art. 239 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") poprzez przyjęcie, iż kurator spółki obowiązany jest do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 227 § 1 p.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy, przysługuje zażalenie.

W niniejszej sprawie kurator, prezentując określoną wykładnię art. 239 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skorzystał z takiego uprawnienia, wnosząc zażalenie na wzywające do wpisu sądowego zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I GZ 724/15, przedmiotowe zażalenie zostało jednakże oddalone. Powtórne zaskarżenie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu jest niedopuszczalne, wobec czego zażalenie kuratora, datowane na dzień 18 stycznia 2016 r. należało odrzucić.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.