Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894639

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2011 r.
V SA/Wa 2580/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie WSA: Izabella Janson, Cezary Kosterna (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2011 r. sprawy ze skargi O. Z. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... sierpnia 2010 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.