Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753929

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 2527/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez: 1. zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowienie adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

M.T. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku, jak i w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi z matką, rodzina zamieszkuje w pomieszczeniu gospodarczym, jest współwłaścicielem w 1/3 domu o pow. 57,86 m2 oraz nieruchomości rolnej o pow. 3,8703 ha, posiada las o pow. 0,89 ha, natomiast nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce nr 10 wniosku wskazał, iż uzyskuje miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 289,20 zł, zaś jego matka w wysokości 680,34 zł z tytułu emerytury. W uzasadnieniu wskazał, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzysta również z pomocy społecznej. Do wniosku dołączył kopię Kontraktu socjalnego z dnia 17 lipca 2014 r., kopie decyzji o przyznaniu zasiłku celowego z dnia 18 lipca 2014 r. oraz kopię zaświadczenia o bezrobotności z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym rodziny wnioskodawcy uznano, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Wzięto pod uwagę, iż wnioskodawca utrzymuje się z niewielkiego dochodu z gospodarstwa rolnego, zaś jego matka otrzymuje niewielką emeryturę, które to środki pieniężne są pożytkowane w całości na wydatki związane z niezbędnym utrzymaniem. Należało mieć nadto na uwadze okoliczność, iż wnioskodawca jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jak również to, że zawarto z nim kontrakt socjalny, w ramach którego korzysta z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.