Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2160534

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
V SA/Wa 25/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr).

Sędziowie WSA: Beata Blankiewicz-Wóltańska, Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. M. i G. K. - wspólników spółki cywilnej N. na rozstrzygnięcie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zawarte w piśmie nr (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A. M. i G. K. - wspólników spółki cywilnej N. (dalej jako: "skarżące" lub "strony") wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest informacja (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) odmawiająca uwzględnienia protestu w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

A.M. i G. K. - wspólnicy spółki cywilnej N. złożyły wniosek nr (...) o dofinansowanie realizacji projektu pn. "(...)". Wniosek został złożony w ramach ogłoszonego przez (...) Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (dalej jako: "MJWPU" lub "(...) Jednostka"), konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15. Konkurs został przeprowadzony w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku stwierdzono, że wniosek nie spełnia kryterium dostępu nr 1, kryterium dostępu nr 7 i kryterium dostępu nr 10. W związku z tym pismem z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) Jednostka poinformowała stronę, że złożony przez nią wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych niepodlegających uzupełnieniu na etapie oceny formalnej.

W związku z negatywnym wynikiem oceny skarżące pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. złożyły protest od powyższego rozstrzygnięcia.

W wyniku rozpoznania protestu (...) Jednostka zaskarżonym pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. uznała go za zasadny w zakresie spełnienia kryterium dostępu nr 7 i nr 10, za niespełnione uznano natomiast kryterium dostępu nr 1. W związku z tym, iż niespełnienie któregokolwiek kryterium skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej, MJWPU nie uwzględniła protestu skarżących.

Uzasadniając swoje stanowisko (...) Jednostka stwierdziła, że zapisy wniosku nie wyczerpują i nie świadczą o spełnieniu kryterium nr 1 w zakresie elementu obejmującego informacje na temat: "wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu". MJWPU wyjaśniła, że w definicji kryterium wskazano: "we wniosku o dofinansowanie należy wskazać: dane określające liczbę miejsc przedszkolnych na obszarze danej gminy/ miasta na prawach powiatu/ dzielnicy w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu". Przywołanie we wniosku danych dotyczących deficytu miejsc wychowania przedszkolnego w gminie R. i powołanie się na wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który w gminie R. jest wyraźnie niższy od średniej dla całego województwa (64,3% w porównaniu do 80,2%) nie spełnia wymogów określonych w kryterium dostępu, brakuje bowiem danych określających liczbę miejsc przedszkolnych na obszarze danej gminy w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu. Także informacja zawarta we wniosku, że na terenie gminy nie funkcjonuje ani jedno przedszkole integracyjne nie jest równoznaczne z przedstawieniem danych określających liczbę miejsc przedszkolnych na obszarze gminy.

(...) Jednostka wskazała ponadto, że strony nie przedstawiły żadnych analiz dotyczących prognoz zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej w perspektywie 3-letniej na obszarze gminy, do czego były zobowiązane zgodnie z treścią dalszej części kryterium nr 1: "liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego."

Zdaniem MJWPU stwierdzenie zawarte we wniosku, że istnieje uzasadnione oczekiwanie, iż w najbliższych 3 latach wskaźnik edukacji przedszkolnej na poziomie 64,3% nie osiągnie średniej wartości dla województwa (80,2%), tym bardziej pełnego wskaźnika, nie może być uznane za wystarczające dla uznania spełnienia tego kryterium, ponieważ wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie może być rozpatrywany jako jedyny wyznacznik faktycznego zapotrzebowania na tego typu usługi, a jednocześnie "uzasadnione oczekiwanie" nie może być uznane za tożsame z prognozowanym zapotrzebowaniem.

W ocenie (...) Jednostki wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia kryteriów, powinny być zapisami wyraźnymi i jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości dla osoby dokonującej oceny formalnej. Wnioskodawczynie nie zastosowały się do zapisów regulaminu konkursu, zatem brakuje przesłanek do uznania kryterium nr 1 za spełnione.

Na powyższą informację została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze podniesione zostały następujące zarzuty:

1. Zakres przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji nie spełnił dla MJWPU przesłanek spełnienia kryterium, gdyż podane informacje o aktualnym stanie zapotrzebowania (oryginalna pisownia: zgodnie z informacjami pozyskanymi z urzędu gminy na jej terenie w chwili obecnej nie funkcjonuje ani jedno przedszkole integracyjne) nie determinują, iż w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu gmina na swoim terenie nie posiadała żadnych miejsc przedszkolnych (z kontekstu wynika, iż MJWPU chodziło o miejsca w przedszkolach integracyjnych).

2. MJWPU wzmacnia negatywną ocenę projektu w ramach kryterium powołując się na specyfikę oceny formalnej (charakter 0-1 oceny) oraz konieczność formułowania zapisów wyraźnych i jednoznacznych, tymczasem Wnioskodawca nie znajduje w Regulaminie konkursu zapisów, które w sposób jednoznaczny określałyby formę oraz tryb pozyskiwania danych. Skarżące podniosły, że w ramach projektu powołały się na wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie R. (w skardze błędnie wskazano gminę M.) - podano liczbę w postaci wartości względnej oraz przedstawił informację nt. braku placówek o charakterze integracyjnym (liczba bezwzględna w formie opisowej-0).

3. Zakres przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji nie spełnił dla MJWPU przesłanki celowościowej kryterium, czyli nie udzielił wsparcia dla procesu weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania oraz prognozowanej skuteczności wsparcia realizowanego poprzez tworzenie w ramach projektu, tymczasem, stosując tę samą wykładnię uznał za zgodne z powyższym kryterium dwa inne projekty realizowane na obszarze tej samej gminy R.

4. MJWPU nie ustosunkowało się do wszystkich zarzutów dotyczących prawidłowości oceny projektu w ramach spornego kryterium, w tym w szczególności zapisów mówiących o spójności oceny projektów w ramach różnych kryteriów W odpowiedzi na skargę (...) Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podtrzymała stanowisko zawarte w zaskarżonym piśmie i wniosła o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Uprawnienie sądu administracyjnego do rozstrzygania w niniejszej sprawie wynika z art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm., dalej jako: "ustawa z 11 lipca 2014 r.") w związku z art. 3 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.").

Kontrolując legalność oceny projektu dokonanej przez MJWPU jak również legalność jego działań podejmowanych w toku procedury odwoławczej, które znalazły ostateczny wynik w informacji z (...) grudnia 2015 r., stwierdzić trzeba, że odpowiadają one prawu.

Należy przypomnieć, że skarżące w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr (...) dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020, złożyły wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "(...)".

W Regulaminie konkursu w pkt 12.1 znajduje się następujący zapis:

"Ocena formalna jest oceną 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie kryterium, a 1 spełnienie. Wszystkie informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia poniższych kryteriów, powinny być zapisami wyraźnymi i jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości dla osoby dokonującej oceny formalnej.

Projekty, które nie spełniają kryteriów wyboru projektów tj. kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej."

W Regulaminie konkursu wyraźnie zatem zaznaczono, że wszystkie informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia kryteriów, powinny być zapisami wyraźnymi i jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości dla osoby dokonującej oceny formalnej. Tym samym podniesiony w skardze zarzut braku istnienia jednoznacznych zapisów, które określałyby formę oraz tryb pozyskiwania danych, a tym samym dawały MJWPU jednoznaczną podstawę do dyskwalifikacji projektu Wnioskodawcy w tym aspekcie oceny, uznać należy za bezzasadny.

W Regulaminie konkursu w punkcie 12.2 określono kryteria formalne i kryteria dostępu, zdefiniowano je oraz podano skutki niespełnienia poszczególnych kryteriów.

Spór między stronami sprowadza się do uznania, czy we wniosku podano poddające się weryfikacji dane dotyczące kryterium dostępu nr 1.

W definicji kryterium uszczegółowiono, co należy wskazać we wniosku aby można było uznać, że kryterium zostało spełnione. Mianowicie we wniosku należało podać dane określające liczbę miejsc przedszkolnych na obszarze danej gminy w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu. Podkreślenia wymaga, że celem wprowadzenia kryterium dostępu nr 1 była weryfikacja rzeczywistego zapotrzebowania oraz prognozowanej skuteczności wsparcia realizowanego poprzez tworzenie w ramach projektu. Dokonanie przedmiotowej weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania wymagało zatem podania przez wnioskodawcę różnorodnych informacji.

Skarżące wypełniając wniosek w tym zakresie powołały się na wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który w gminie R. jest wyraźnie niższy od średniej dla całego województwa (64,3% w porównaniu do 80,2%). We wniosku wskazano także, że zgodnie z informacjami pozyskanymi z urzędu gminy, na jej terenie w chwili obecnej nie funkcjonuje obecnie ani jedno przedszkole integracyjne.

W ocenie Sądu należy zgodzić się z (...) Jednostką, że podane informację nie spełniają wymogów określonych w kryterium dostępu, brakuje bowiem danych liczbowych określających ilość miejsc przedszkolnych na obszarze gminy R. w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu. Ze wskazanego we wniosku wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie wynika, ile realnie jest miejsc przedszkolnych.

Podobnie należy zgodzić, się z (...) Jednostką, że informacja zawarta we wniosku, że na terenie gminy nie funkcjonuje ani jedno przedszkole integracyjne nie jest równoznaczna z przedstawieniem danych określających ogólną liczbę miejsc przedszkolnych na obszarze gminy. Wnioskowane przedszkole ma być przedszkolem integracyjnym, mają być przyjmowane do niego zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Stąd organ zasadnie oczekiwał informacji dotyczących wszystkich miejsc przedszkolnych na obszarze gminy. Informacja, że brak jest przedszkoli integracyjnych jest w zakresie tego kryterium informacja niepełną.

W ocenie Sądu również przedstawione przez skarżące dane we wskazanych niżej punktach nie mogły stanowić podstawy do pozytywnej oceny spełnienia kryterium dostępu nr 1.

Strony podały bowiem we wniosku, że:

- "Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP) w gminie R. (gdzie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej wynosi 64.3%)" (Punkt A5. - Krótki opis projektu);

- "Celem głównym projektu jest stworzenie 60 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 15 dla dzieci z niepełnosprawnościami pozwalających na podwyższenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie R., który wynosi 64,3%" (Punkt C2.1.2. - Wskaż cel główny projektu);

- "Realizacja niniejszego projektu zakłada utrzymanie jego rezultatów przez okres dwóch lat od jego zakończenia. Realizacja projektu przewidziana jest w gminie R., gdzie zdiagnozowano wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie 64,3%. Istnieje wobec tego uzasadnione oczekiwanie, iż w najbliższych 3 latach wskaźnik ten nie osiągnie średniej wartości dla województwa (80,2%), tym bardziej pełnego wskaźnika. Zapotrzebowanie na rezultaty projektu będzie miało wobec tego charakter trwały, w szczególności w odniesieniu do dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością - zgodnie z informacjami pozyskanymi z urzędu gminy, na jej terenie w chwili obecnej nie funkcjonuje ani jedno przedszkole integracyjne" (Punkt D2. - Trwałość i wpływ rezultatów projektu).

Analizując treść powyższych zapisów rację należy przyznać organowi, iż nie stanowią one odpowiedzi na cytowany wyżej wymóg zawarty w Regulaminie konkursu (punkt 12.2). Z przedstawionych zapisów wniosku można się jedynie domyślać założeń stron, jednak, co wskazano wyżej, ocena formalna jest oceną 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie kryterium, a 1 spełnienie. Wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia powyższych kryteriów, powinny być zapisami wyraźnymi i jednoznacznymi niebudzącymi wątpliwości dla osoby dokonującej oceny formalnej.

Skarżące nie podały również, w której części wniosku zawarły informacje świadczące o spełnieniu kryterium dostępu nr 1. Nie można więc żadnych podstaw do uznania, że skarga w tym zakresie jest zasadna.

Na marginesie wskazać ponadto należy, że wniosek skarżących został odrzucony za niespełnienie kryteriów formalnych (skarżące nie przedstawiły stosownych danych), a nie dlatego, że nie zachodzi potrzeba realizacji tego typu projektów na ww. terenie.

Argumentem w sprawie uzasadniającym uwzględnienie skargi nie może być fakt uznania za zgodne z kryterium dostępu nr 1 innych projektów realizowanych na terenie gminy R. Ocena czy inni wnioskodawcy spełnili przedmiotowe kryterium zależała bowiem od tego co i w jaki sposób zostało przez nich ujęte we wniosku.

Za chybione uznać należy argumenty skarżących, które wskazały, że MJWPU nie odniosła się do wszystkich zarzutów dotyczących realizacji projektu.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, w proteście wskazać należy zarzuty o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce. W myśl natomiast art. 57 ustawy z 11 lipca 2014 r., właściwa instytucja rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że rozpatrzenie protestu polega na ponownym sprawdzeniu złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Właściwa instytucja jest zobligowana do zbadania podniesionych przez stronę zarzutów proceduralnych i oceny o spełnieniu bądź nie spełnieniu kryterium, a nie do odniesienia się do wszystkich podniesionych przez stronę argumentów.

Tym samym Sąd nie dopatrzył się naruszeń prawa wskazanych w skardze ani innych naruszeń mogących skutkować stwierdzeniem, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy, przez co należałoby sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję.

Ocena dokonana przez organ jest prawidłowa, a skarga jako nieuzasadniona podlega oddaleniu w myśl art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy z 11 lipca 2014 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.