Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 października 2004 r.
V SA/Wa 2485/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia NSA-Janusz Zajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) "P." - spółki z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 08 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu 2 sierpnia 2004 r., natomiast skarga została złożona osobiście w Izbie Celnej w W. 2 września 2004 r., czyli po upływie omówionego terminu.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 cyt. ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.