Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840439

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015 r.
V SA/Wa 2385/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... kwietnia 2015 r. nr... w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.