Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896470

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
V SA/Wa 2336/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.), Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi przedstawicielki ustawowej D. O. działającej w imieniu małoletniego B. A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.