Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001854

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2018 r.
V SA/Wa 2245/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Izabella Janson (spr.), Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 września 2018 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia... października 2017 r., nr... w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną, oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.