Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2012 r.
V SA/Wa 224/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia H. D.P. Sp. z o.o. w Ł. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 marca 2012 r. o sygn. akt V SA/Wa 224/12 w sprawie ze skargi H. D. P. Sp. z o.o. w Ł. na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia (...) września 2004 r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2012 r. sygn. akt V SA/WA 1517/09. W dniu 23 kwietnia 2012 r. do tut. Sądu wpłynęło zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270 dalej: p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten z mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

W związku z tym, iż zażalenie nie zostało podpisane przez osobę mogącą działać w imieniu skarżącej spółki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązany był zażalenie odrzucić na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.