Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763869

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 2208/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział ZUS w P.) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. C. (dalej także: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział ZUS w P.) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Skarga została nadana bezpośrednio do Sądu w dniu 3 kwietnia 2015 r., gdzie została zarejestrowana pod sygnaturą V KO/Wa 46/15 i przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Oddział w P. celem udzielenia odpowiedzi i nadesłania akt administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Każde merytoryczne rozpatrzenie skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu administracyjnego, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy skarga spełnia wymogi formalne i została złożona w przewidzianym w prawie trybie i terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do jej odrzucenia.

W ocenie Sądu skarga w niniejszej sprawie podlega odrzuceniu z uwagi na przekroczenie przez skarżąca terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 54 § 1 powołanej ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie skarżąca błędnie wniosła skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd przekazał skargę właściwemu organowi pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r., które dotarło do organu w dniu 13 kwietnia 2015 r. W tej sytuacji należy przyjąć, że skarga została złożona z uchybieniem 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a., który upływał skarżącej w dniu 4 kwietnia 2015 r.

Zauważyć przy tym należy, iż w doktrynie oraz orzecznictwie (porównaj: postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2013 r. II SA/Wa 2205/12; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2011 r. II FSk 2336/10), uznany jest pogląd, iż skargę wniesioną bezpośrednio do Sądu ten przekazuje organowi, a data tego przekazania stanowi w takim wypadku datę wniesienia skargi.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że sąd jest zobligowany odrzucić skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.