Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
V SA/Wa 2200/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2010 r. stwierdzające prawomocność postanowienia z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 2200/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.