Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
V SA/Wa 2193/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt V SA/Wa 2193/17 i V SA/Wa 1384/17 oraz prowadzić je pod sygnaturą V SA/Wa 1384/17.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.