Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050993

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 2118/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Stopczyński, Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P. na informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: "ARiMR" lub "Agencja"), zawarte w piśmie z dnia (...) maja 2014 r. o odmowie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:

W dniu (...) września 2010 r. Z. Z. działając w imieniu M. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) (dalej jako: "skarżąca") złożył wniosek o przyznanie pomocy - w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pismem (...) z dnia (...) listopada 2010 r. ARiMR wezwała skarżącą do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy, złożenia poprawnych dokumentów, złożenia wyjaśnień w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma. W powyższym piśmie zostało wskazane jakie dokumenty należy dostarczyć oraz jakie wyjaśnienia złożyć.

W dniu (...) grudnia 2010 r. skarżąca złożyła część dokumentów w ramach pierwszego uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy. W załączonych dokumentach pełnomocnik skarżącej złożył również wniosek o przedłużenie terminu składania uzupełnień. Pismem (...) z dnia (...) grudnia 2010 r. ARiMR wyraziła zgodę na wydłużenie terminu na dokonanie uzupełnień do dnia (...) stycznia 2011 r.

W dniu (...) stycznia 2011 r. (data nadania (...) stycznia 2011 r.) do Agencji wpłynęło kolejne podanie o wydłużenie terminu na dokonanie uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy. Wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu składania uzupełnień, skarżąca złożyła kolejny dokument w ramach pierwszego uzupełnienia.

Pismem (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. ARiMR poinformowała skarżącą o konieczności dostarczenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów potwierdzających konieczność przedłużenia terminu na złożenie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy.

Kolejno Agencja poinformowała skarżącą pisemnie, iż złożony w dniu (...) września 2010 r., nr (...), wniosek o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania znajduje się poza limitem środków finansowych określonym w rozporządzeniu MRiRW w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W dniu (...) lutego 2011 r. (data nadania (...) lutego 2011 r.) wpłynęły do Centrali ARiMR dokumenty uzasadniające konieczność wydłużenia terminu na złożenia uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. W związku ze złożonymi wyjaśnieniami i dokumentami Agencja poinformowała skarżącą o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień (pismo (...) z dnia (...) lutego 2011 r.) do dnia (...) kwietnia 2011 r.

W dniu (...) kwietnia 2011 r. do Centrali ARiMR wpłynął kolejny wniosek skarżącej o przedłużenie terminu składania uzupełnień. Wniosek ten uzupełniony został pismem z dnia (...) kwietnia 2011 r., które stanowiło uzasadnienie przedmiotowego wniosku. W odpowiedzi na złożony wniosek Agencja pismem (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. poinformowała skarżącą o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu na dokonanie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy do dnia (...) czerwca 2011 r.

W dniu (...) czerwca 2011 r. skarżąca nadała w placówce pocztowej dokumenty w ramach pierwszego uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

Na podstawie złożonych przez skarżącą do ARiMR dokumentów w ramach pierwszego uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy została przeprowadzona analiza przedłożonej dokumentacji. W jej wyniku stwierdzono, iż złożony wniosek o przyznanie pomocy w dalszym ciągu wymaga uzupełnienia, złożenia poprawnych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień. Wobec powyższego Agencja pismem (...) z dnia (...) lipca 2011 r. (data odbioru (...) lipca 2011 r.) wezwała ponownie stronę skarżącą do uzupełnienia, złożenia poprawnych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień do wniosku o przyznanie pomocy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

W dniu (...) lipca 2011 r. do Centrali ARiMR wpłynęły kolejne dokumenty w ramach pierwszego uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na pismo z dnia (...) lipca 2011 r. skarżąca w dniu (...) sierpnia 2011 r. złożyła w Centrali ARiMR dokumenty w ramach drugie uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy. Do powyższej dokumentacji zostały również dołączone kopie złożonych dokumentów w dniu (...) lipca 2011 r.

Na podstawie złożonych przez skarżącą do ARiMR dokumentów w ramach dwóch uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy została przeprowadzona analiza kompletności i poprawności przedłożonej dokumentacji. W jej wyniku stwierdzono, iż złożony wniosek kwalifikuje się do kolejnego etapu weryfikacja, tj. wniosek kwalifikuje się do oceny technicznej i ekonomicznej.

Po przeprowadzeniu na podstawie zgromadzonej dokumentacji weryfikacji oceny technicznej i ekonomicznej ARiMR stwierdziła, iż złożony przez skarżącą wniosek o przyznanie pomocy wymaga złożenia uzupełnień, złożenia poprawnych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień na etapie oceny technicznej i ekonomicznej. W związku z powyższym pismem (...) z dnia (...) listopada 2011 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia, złożenia poprawnych dokumentów, złożenia wyjaśnień do wniosku o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na pismo (...) z dnia (...) listopada 2011 r. skarżąca w dniu (...) listopada złożyła w Centrali ARiMR dokumenty w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

Z uwagi na fakt, iż wniosek o przyznanie pomocy, w ocenie Agencji, w dalszym ciągu wymagał złożenia uzupełnień, pismem (...) z dnia (...) stycznia 2012 r. wezwano ponownie skarżącą do złożenia uzupełnień, złożenia poprawnych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień na etapie oceny technicznej i ekonomicznej.

W odpowiedzi na ww. wezwanie pełnomocnik skarżącej w dniu (...) stycznia 2012 r. złożył część wymaganych dokumentów i jednocześnie wniósł o przedłużenie terminu do złożenia pozostałych uzupełnień. Agencja pismem (...) z dnia (...) stycznia 2012 r. poinformowała skarżącą o wyrażeniu zgody na wy dłużenie terminu na dokonanie czynności do dnia (...) lutego 2012 r.

W dniu (...) lutego 2012 r. pełnomocnik skarżącej dostarczył kolejne dokumenty w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy na etapie oceny technicznej i ekonomicznej.

W ocenie ARiMR analiza złożonych uzupełnień wskazywała, iż wniosek w dalszym ciągu wymagał złożenia uzupełnień. W nawiązaniu do powyższego pismem (...) z dnia (...) marca 2012 r. skarżąca została ponownie wezwana do złożenia poprawnych dokumentów, złożenia uzupełnień i złożenia wyjaśnień.

W dniu (...) marca 2012 r. (data nadania (...) marca 2012 r.) do Centrali ARiMR wpłynęły dokumenty stanowiące kolejne uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy.

Pismem (...) z dnia (...) marca 2012 r. Agencja poinformowała skarżąca o konieczności wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy o 3 miesiące.

Po kolejnej ocenie złożonych przez stronę skarżącą dokumentów ARiMR po raz kolejny stwierdziła, iż weryfikowany wniosek wymaga dostarczenia poprawnych dokumentów, złożenia uzupełnień i wyjaśnień. Dlatego też, pismem (...) z dnia (...) lipca 2012 r. po raz kolejny wezwano skarżącą do przedłożenia poprawnej dokumentacji w ramach uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy. W odpowiedzi na powyższe wezwanie pełnomocnik skarżącej złożył w Centrali ARiMR dokumenty w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy na etapie oceny technicznej i ekonomicznej.

W wyniku analizy złożonych przez stronę skarżącą dokumentów Agencja uznała, iż na etapie oceny technicznej i ekonomicznej wniosek o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania w dalszym ciągu wymaga złożenia poprawnych dokumentów, złożenia uzupełnień, złożenia wyjaśnień. Dlatego też, Agencja pismem (...) z dnia (...) września 2012 r., wezwała skarżącą do złożenia zaktualizowanego zestawienia rzeczowo-finansowego. W odpowiedzi na powyższe do Centrali ARiMR w dniu 26 września wpłynęły dokumenty skarżącej złożone w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

Pismem (...) z dnia (...) października 2012 r. Departament Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Centrali ARiMR skierował wniosek do Biura Kontroli na Miejscu w (...) Oddziale Regionalnym ARiMR w celu przeprowadzenia wizytacji w miejscu w zakresie kontroli elementów wskazanych w załączniku do przedmiotowego pisma. Pismem (...) Biuro Kontroli na Miejscu przekazało do Centrali ARiMR raport z przeprowadzonych w dniu (...) października czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Biuro Kontroli na Miejscu do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR został przesłany projekt umowy przyznania pomocy dotyczący wniosku o przyznanie pomocy skarżącej wraz z załącznikami oraz projektem pisma (...) stanowiącego zaproszenie na podpisanie umowy przyznania pomocy.

W dniu (...) grudnia 2012 do Centrali ARiMR wpłynęła dodatkowa dokumentacja do wniosku o przyznanie pomocy strony skarżącej. Powyższe dokumenty zawierały zmianę w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Ponadto, pełnomocnik skarżącej wskazał, iż dostarcza odpowiednio skorygowane dokumenty.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie oceny technicznej i ekonomicznej wniosku o przyznanie pomocy skarżąca przekazała Agencji informację o zmianie zakresu rzeczowo-finansowego operacji, wniosek o przyznanie pomocy został przekazany ponownie do oceny formalnej. Na etapie weryfikacji złożonych dokumentów do Centrali ARiMR w dniu (...) grudnia wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia skarżącej dotyczące zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedstawionej przez skarżącą dokumentacji pismem (...) z dnia (...) stycznia 2013 Agencja wezwała skarżącą do przedstawienia stosownych dokumentów oraz wyjaśnień w zakresie zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do Centrali ARiMR w dniu (...) lutego 2013 r. (data nadania (...) lutego 2013 r.) wpłynęły dokumenty skarżącej złożone w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów Agencja kolejny raz stwierdziła, iż przedmiotowy wniosek o przyznanie pomocy wymaga złożenia uzupełnień. Dlatego też pismem z dnia (...) lutego 2013 r. wezwała skarżącą do złożenia uzupełnień, poprawnych dokumentów, złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca złożyła w dniu (...) marca 2013 r. dokumenty w ramach wymaganych pismem z dnia (...) lutego 2013 r. uzupełnień.

W dniu (...) marca 2013 r. do Centrali Agencji wpłynęły kolejne dokumenty złożone przez skarżącą w celu uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto w dniu (...) kwietnia 2013 r. (data nadania (...) kwietnia 2013 r.) wpłynęła kolejna część dokumentów w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

Na podstawie dostarczonych uzupełnień przez Skarżącą ARiMR dokonała ich analizy. W jej wyniku stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek o przyznanie pomocy w dalszym ciągu wymaga złożenia uzupełnień, poprawnych dokumentów oraz wyjaśnień. W związku z powyższym Agencja pismem (...) z dnia (...) maja 2013 r. wezwała Skarżącą do złożenia uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy.

W dniu (...) maja 2013 r. do Centrali Agencji wpłynął złożony przez pełnomocnika skarżącej wniosek o wydanie decyzji bądź poświadczenia, iż przedmiotowy wniosek o przyznanie pomocy został rozpatrzony pozytywnie. W odpowiedzi poinformowano skarżącą, iż decyzja o zawarciu umowy przyznania pomocy zostanie podjęta przez ARiMR dopiero po analizie dostarczonych przez skarżącą dokumentów.

W dniu (...) maja 2013 r. do Centrali ARiMR wpłynęło wyjaśnienie skarżącej dotyczące planowanego przedmiotu produkcji. Ponadto, w dniu (...) maja 2013 r. (data nadania (...) maja 2013 r.) do Agencji wpłynęły dodatkowe dokumenty stanowiące uzupełnienia do złożonych w dniu (...) maja 2013 r. wyjaśnień. Kolejno w dniach (...) czerwca 2013 r., (...) lipca 2013 r. oraz (...) lipca 2013 r. do Agencji wpływały kolejne części dokumentów stanowiących uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

W dniu (...) lipca 2013 r. do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynął wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. o udzielenie wszelkich informacji dotyczących wniosku o przyznanie pomocy złożonego w dniu (...) września 2010 r., znak (...). dotyczącego wniosku M. Z. W odpowiedzi na powyższy wniosek Agencja pismem z dnia (...) września 2013 r. przekazała do US w R. kopię przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy wraz z informacją, iż został on rozpatrzony pozytywnie.

Po zakończonej analizie przedłożonych do Agencji dokumentów stwierdzono, iż wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", który wpłynął do Agencji w dniu (...) września 2010 r. został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym Agencja pismem (...) z dnia (...) września 2013 r. poinformowała skarżącą o pozytywnym wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku oraz zaprosiła ją na podpisanie umowy przyznania pomocy. Ponadto, pismem z dnia (...) września 2013 r. ARiMR w odpowiedzi na pismo skarżącej z dnia (...) czerwca 2013 r., wskazała, iż przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i będzie podlegał finansowaniu.

Kolejno pismem z dnia (...) września 2013 r. Agencja przekazała skarżącej informację dotyczącą sytuacji poniesienia przez skarżącą kosztów operacji przed dniej podpisania umowy. Dodatkowo pismem (...) z dnia (...) września 2013 r. zostały przesłane do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR dwa egzemplarze jednostronnie podpisanych umów przyznania pomocy dotyczących przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy.

W dniu (...) października 2013 r. do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynęło podanie skarżącej o przedłużenie terminu do podpisania umowy przyznania pomocy. W związku z powyższym (...) Oddział Regionalny ARiMR pismem z dnia (...) października 2013 r. przekazał zgodnie z właściwością powyższe podanie do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR.

Pismem (...) z dnia (...) października 2013 r. (...) Oddział Regionalny ARiMR przekazał niepodpisaną przez skarżącą umowę przyznania pomocy.

Pismem (...) z dnia (...) listopada 2013 r. Agencja ponownie poinformowała skarżącą o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o przyznanie pomocy oraz zaprosiła ją na podpisanie umowy przyznania pomocy. Ponadto, Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych pismem (...) z dnia (...) listopada przekazał do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy przyznania pomocy.

W związku z faktem, iż skarżąca nie stawiła się w (...) Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie wskazanym w piśmie (...) z dnia (...) listopada 2013 r. na podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach przedmiotowego działania (...) Oddział Regionalny ARiMR pismem (...) z dnia (...) lutego 2014 r. przekazał otrzymane pismem z dnia (...) listopada 2013 r. dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy przyznania pomocy.

Z uwagi na fakt, iż skarżąca nie stawiła się na podpisanie umowy po raz kolejny skierowała do niej pismo ((...) z dnia (...) lutego 2014 r.) informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zaproszenie na podpisanie umowy. Do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR pismem (...) z dnia (...) lutego 2014 r. zostały ponownie przesłane dwa egzemplarze jednostronnie podpisanych umów przyznania pomocy.

W dniu (...) lutego 2014 r. do wiadomości Agencji wpłynęło pismo skarżącej dotyczące wypowiedzenia pełnomocnictwa w sprawach dotyczących wniosku o przyznanie pomocy złożonego w dniu (...) września 2010 r. firmie B. Sp. z o.o.

W dniu (...) marca 2014 r. do Centrali ARiMR wpłynęło pismo skarżącej dotyczące dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy przyznania pomocy w ramach przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy. Agencja pismem z dnia (...) marca 2014 r. udzieliła skarżącej odpowiedzi na zawarte w piśmie, które wpłynęło do ARiMR w dniu (...) marca 2014 r. Następnie w dniu (...) kwietnia 2014 r. do Agencji wpłynęło kolejne pismo skarżącej dotyczące dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy przyznania pomocy.

W związku z ponownym niestawieniem się skarżącej w celu podpisania umowy przyznania pomocy do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR, tenże pismem (...) z dnia (...) maja 2014 r. po raz kolejny przekazał niepodpisane przez skarżącą dwa egzemplarze umów przyznania pomocy.

Zaskarżonym pismem z dnia (...) maja 2014 r. o numerze (...), ARiMR odmówiła przyznania pomocy z uwagi na okoliczności określone w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 261), dalej jako: "rozporządzenie z dnia 17 października 2007 r."

W uzasadnieniu wskazano, iż skarżąca nie stawiła się na podpisanie umowy przyznania pomocy, pomimo dwukrotnego wyznaczenia terminu do jej podpisania, co na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r. skutkuje odmową przyznania pomocy.

W dniu (...) maja 2014 r. do Centrali ARiMR (dala nadania (...) maja 2014 r.) wpłynęła odpowiedź skarżącej na pismo z dnia (...) maja 2014 r., w której skarżąca wyraziła wolę rezygnacji z wypłaty wnioskowanej zaliczki. Agencja pismem z dnia (...) maja 2014 r. udzieliła skarżącej odpowiedzi na powyższe pismo wskazując jednocześnie iż zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r. Agencja zmuszona była odmówić jej przyznania pomocy finansowej.

W dniu (...) czerwca 2014 r. do Centrali ARiMR (data nadania (...) czerwca 2014 r.) wpłynęło pismo skarżącej wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa oraz wyjaśnieniem dotyczącym pierwotnego nadania z dnia (...) maja 2014 r., które zostało błędnie zaadresowane.

Skarżąca nie zgodziła się ze stwierdzeniem organu, iż nie stawiła się na podpisanie umowy i nie miała zamiaru realizować inwestycji objętej przedmiotowym wnioskiem. Podkreśliła, iż w chwili składania wniosku nie miała żadnego doświadczenia we współpracy z ARiMR. Dodała, że od 2014 r. prowadziła wzmożoną korespondencję z Agencją w celu naprawienia wad i nieprawidłowości oraz właściwej i zrozumiałej dla skarżącej interpretacji przepisów. Skarżąca przedstawiła również fakty wraz z kosztami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi ich realizacji. Wyjaśniła również, że napotkała problemy związane z zamówionymi maszynami, linią technologiczną oraz dostawcami w związku z brakiem podpisanej umowy.

Pismem (...) z dnia (...) czerwca 2014 r. Agencja poinformowała skarżącą o negatywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w wezwaniu organ zauważył, iż po otrzymaniu pierwszego pisma (...) skarżąca wystąpiła z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy o 30 dni, jednakże w odpowiedzi na pismo (...) z dnia (...).02.2014 r. (ostatnie wezwanie) nie stawiła się na podpisanie umowy, jak również nie wskazała Agencji innego terminu na podpisanie umowy. Dodał, iż pismo (...) z dnia (...) lutego 2014 r. zostało odebrane przez skarżącą w dniu (...) lutego 2014 r., a zatem 14-dniowy termin na stawienie się w L. Oddziale Regionalnym w celu podpisania umowy, lub wskazanie Agencji innego terminu, minął w dniu (...) marca 2014 r.

Stosując się do pouczenia zawartego w piśmie ARiMR z dnia (...) maja 2014 r. skarżąca złożyła w dniu (...) lipca 2014 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości.

Skarżąca zarzuciła rozstrzygnięciu ARiMR, iż zawiera ono szereg nieścisłości, pomija dokumenty oraz przekłamuje terminy.

Skarżąca wyjaśniła, iż nie otrzymała pisma (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. w którym przedstawiono przesłanki nieprzyznania pomocy. Dodatkowo wyjaśniła, iż nieprawdą jest, że nie stawiła się na podpisanie umowy przyznania pomocy. Podniosła, iż jej zdaniem, dzień 10 marca 2014 r. nie był ostatecznym terminem na podpisanie ww. umowy.

Skarżąca wyjaśniła ponadto, iż ARiMR bezprawnie pominął składane w toku postępowania pisma strony oraz nie przestrzegał terminów rozparzenia przedmiotowego wniosku.

Dodatkowo, w ocenie skarżącej, organ powinien udzielić stronie na jej żądanie niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Tym samym, zdaniem skarżącej, ARiMR wydając skarżone rozstrzygnięcie naruszyła obowiązujące przepisy prawa.

W odpowiedzi na skargę ARiMR wniosła o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w postępowaniu administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Na wstępie wskazać należy, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, która jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - patrz art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.). Uzupełnieniem tego zapisu jest treść art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; powoływana dalej: "p.p.s.a."), w którym wskazano, iż sądy administracyjne stosują środki określone w ustawie.

Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Oceniając wydane w sprawie rozstrzygnięcie przy zastosowaniu powyższych kryteriów Sąd uznał, że zaskarżone pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2014 r. jest zgodne z prawem.

Skarżąca zgłosiła wniosek pomocowy do programu rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działania: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie to jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, dalej "ustawa z dnia 7 marca 2007 r.").

W przepisie art. 1 pkt 1 ustawa przewiduje realizację tego zadania z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w sposób określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr.1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zgodnie natomiast z treścią art. 28 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr.1698/2005 wsparcie na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej udzielane jest z tytułu materialnych lub niematerialnych inwestycji.

Zgłoszony projekt do pomocy finansowej został określony przez skarżącą jako budowa zakładu przetwarzania słomy na cele energetyczne w Międzyrzeczu Podlaskim. Zatem inwestycja, dla jej zrealizowania, wymagała zarówno szeregu przygotowań dokumentacyjnych jak i działań faktycznych w postaci robót budowlanych. Budowa obiektu budowlanego wymagała sporządzenia projektu budowlanego (projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu), uzyskania decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na budowę, a wcześniej, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, również uzyskania decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Często pozwolenie budowlane musi być poprzedzone uzgodnieniami środowiskowymi, czyli stanowiskiem innych organów administracyjnych. Powyższe czynności wynikają przede wszystkim z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), a także z innych ustaw z nią powiązanych. Oznacza to szereg przygotowań inwestycyjnych poprzedzających proces budowy. Dokumentacja ta jest konieczna w procesie budowy.

Zatem również istniała konieczność jej przedłożenia w niniejszym postępowaniu administracyjnym celem oceny przedstawionego projektu do dofinansowania w działaniu " Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Możliwość przyznania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od prawidłowo przygotowanego projektu zgłoszonego do przyznania pomocy. Projektu spełniającego wszelkie wymagania prawne i faktyczne. Podkreślić należy, że za przygotowanie i przedstawienie projektu odpowiada skarżąca. Zadaniem organu jest sprawdzenie czy przedstawiony projekt spełnia wymagania konieczne do przyznania pomocy. W przypadku stwierdzenia braków organ wzywa do ich usunięcia. Nie jest natomiast zadaniem organu przygotowywanie projektu za wnioskodawcę.

Wskazać też należy, że ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określając działania ujęte w Programie na lata 2007-2013, wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w przepisie art. 22 ust. 2 postanowiła, że w stosunku, m.in. do przedmiotowego działania, nie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t., dalej k.p.a.) za wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że to na stronie postępowania spoczywa ciężar dowodu w sprawie, czyli wykazania spełnienia wszystkich wymagań koniecznych dla uzyskania pomocy finansowej. W sprawie ma zastosowanie art. 21 ust. 2 i 3 w zw. z art. 22 ust. 2 ww. ustawy stanowiący, że to strona jest zobowiązana przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na niej, jako osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne, organ dopiero na żądanie strony udziela jej niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Niewątpliwie w ramach tych pouczeń nie mieszczą się działania doradcze organu mogące mieć na celu, jak żąda tego skarżąca, ustalanie i wskazywanie co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla niej.

Pomoc w ramach działania objętego przedmiotem sprawy jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem (art. 22 ust. 1). Ustawa ustanawiając ramy przyznawania pomocy zawarła również upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych koniecznych do stworzenia systemu wdrażania działań PROW na lata 2007-2013. Stosowane w niniejszej sprawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 261 j.t.), wydane w oparciu o delegację ustawową, szczegółowo określa warunki przyznawania pomocy, w tym wskazuje kiedy organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, a także określa tryb dotyczący podpisania umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na wyłączenie stosowania k.p.a. organ przygotował i upowszechnił na stronach internetowych Agencji Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie ww. działania celem ułatwienia wnioskodawcom prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych. Określa ona wymagania w zakresie składanych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Skarżąca składając wniosek o przyznanie dofinansowania potwierdziła znajomość Instrukcji, a także znajomość przepisów prawnych stosowanych przy udzielaniu tej pomocy, w tym znajomość rozporządzenia, którego regulacje prawne stanowiły podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia. Świadczy o tym stosowne oświadczenie złożone w pkt 2 części VII wniosku. Oznacza to, iż skarżąca składając wniosek o przyznanie pomocy posiadała wiedzę dotyczącą przepisów prawnych mających zastosowanie w procesie przyznawania pomocy, jak również wymagań dotyczących opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Złożony wniosek zawierał braki. Organ wzywał skarżącą do ich uzupełnienia w toku postępowania administracyjnego. Uzupełniana dokumentacja albo nie była pełna, albo rodziła konieczność nowej oceny i nowego wezwania do uzupełnienia braków. Analiza akt wykazuje, że organ dokonał dziewięciokrotnych wezwań kierowanych do skarżącej celem usunięcia braków wniosku. Ponadto na wielokrotne wnioski skarżącej organ przedłużał wyznaczone terminy do wykonania tych wezwań.

Analiza akt potwierdza również, że w przypadku pytań i pism skarżącej organ pisemnie odpowiadał na nie. W końcowej ocenie wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Skarżąca została aż trzykrotnie powiadomiona o tym i poproszona o stawienie się w organie, we wskazanym terminie, celem podpisania umowy. Pierwsze powiadomienie było z dnia (...) września 2013 r. i zostało skarżącej doręczone w dniu (...) września 2013 r. Drugie powiadomienie było z dnia (...) listopada 2013 r., doręczone w dniu (...) grudnia 2013 r. Trzecie powiadomienie było z dnia (...) lutego 2014 r., doręczone w dniu (...) lutego 2014 r. Powiadomienia te pozostały bezskuteczne. Skarżąca w żadnym terminie nie pojawiła się celem podpisania umowy.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z treścią przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Według treści § 12 ust. 2 - w przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

- uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

- wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

-

Wymieniony przepis w zakresie powiadomień został zastosowany w sprawie ze zwiększoną ilością razy niż to wynika z jego treści. W wyniku trzeciego powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zaproszeniu do podpisania umowy termin wyznaczony przez organ upływał w dniu 10 marca 2014 r. Przed jego upływem skarżąca, zgodnie z wcześniejszym pouczeniem organu, wystąpiła pismem z dnia (...) marca 2014 r. o przedłużenie tego terminu. Możliwość przedłużenia takiego terminu o miesiąc istnieje w świetle cytowanego wyżej przepisu § 12 rozporządzenia krajowego. Zatem ostateczny termin do podpisania umowy upływał w dniu 9 kwietnia 2014 r. Analiza akt wykazuje, że umowa jednostronnie podpisana przez organ oczekiwała na podpis skarżącej w L. Regionalnym Oddziale ARiMR aż do (...) maja 2014 r. i dopiero w tej dacie została zwrócona do Centrali gdyż skarżąca nie stawiła się celem jej podpisania. Faktem jest, że w uzasadnieniu zaskarżonej informacji o odmowie przyznania pomocy organ wskazał błędnie datę ostatniego dnia do podpisania umowy jako 10 marca 2014 r., zamiast 9 kwietnia 2014 r. Nie wpływa to jednak na wynik sprawy, gdyż faktyczny termin zakończenia oczekiwania na podpisanie umowy został zachowany przez L. Regionalny Oddział ARiMR, a skarżąca miała świadomość co do daty doręczenia pisma organu oraz świadomość skutków prawnych własnego pisma z żądaniem przedłużenia terminu, gdyż o takich skutkach była wcześniej poinformowana przez organ w pisemnym pouczeniu co do przysługującego jej prawa przy podpisaniu umowy.

Wobec powyższego należało uznać, że skarżąca nie podpisała umowy z własnej woli, a czas jaki uzyskała od organu do jej podpisania był na tyle długi, że niezasadne są obecne twierdzenia, iż zabrakło skarżącej czasu na nowe własne zmiany związane z projektem (uzyskanie gwarancji zabezpieczających żądaną zaliczkę lub podjęcie działań (przede wszystkim ekonomicznych), które pozwoliłyby jej zrezygnować z zaliczki, a co zwalniałoby ją z potrzeby posiadania gwarancji). Przypomnieć należy, że do podpisania umowy nie doszło mimo upływu terminu oczekiwania przez organ od dnia (...) września 2013 r. (pierwsze powiadomienie) do dnia 9 kwietnia 2014 r. (prawna i faktyczna data upływu terminu). Na tę ocenę nie wpływa, zdaniem Sądu, podnoszona przez skarżącą okoliczność, iż wygasła jej wcześniej udzielona gwarancja, oraz że obecnie ma kłopoty z jej nowym uzyskaniem. Postępowanie trwało długo ale w znaczącej części na ten okres wpływały braki w dokumentacji składanej przez skarżącą na wykazanie zasadności wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Sąd uznał również za niezasadny zarzut skarżącej dotyczący braku pouczenia przez organ o możliwości zrezygnowania z żądania zaliczki. Powyższa okoliczność jest związana ze sposobem prowadzenia zgłoszonej przez skarżąca inwestycji (projektu), tj. przewidywaniem kiedy i z jakich pieniędzy będą pokrywane działania realizacyjne. Pomoc finansowa, o którą skarżąca wnioskowała, jest co do zasady pomocą przyznawaną na pokrycie kosztów poniesionych przez inwestora.

Zasadnie zatem organ, w warunkach tej sprawy, odmówił przyznania pomocy skarżącej w oparciu o § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w zw. z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007.

Reasumując Sąd nie stwierdził żadnego naruszenia przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, ani nie stwierdził naruszenia przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

Mając powyższe na uwadze, uznając rozstrzygnięcie organu za prawidłowe, działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.