Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2123815

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2015 r.
V SA/Wa 2109/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Jarosław Stopczyński (spr.), Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2015 r. sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania środków z tytułu pomocy finansowej na wspieranie "Grupy producentów rolnych"

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w Z. z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...);

2.

zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz G." Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Po rozpatrzeniu odwołania Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. z dnia (...) grudnia 2014 r., od decyzji nr (...), wydanej w dniu (...) listopada 2014 r. przez Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR o odmowie przyznania środków finansowych w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Prezes ARiMR decyzją z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu własnej decyzji organ odwoławczy przywołał m.in. następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Podstawą do złożenia wniosku o płatność była decyzja nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. o wpisie do Rejestru Grup Producentów Rolnych wydana przez Marszałka Województwa (...) oraz decyzja nr (...) z dnia (...) stycznia 2012 r. wydana przez Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w Z. o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" w okresie od (...).07.2011 r. do (...).07.2016 r.

W dniu (...).08.2013 r. Grupa Producentów Rolnych "B." sp. z o.o., złożyła do (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w Z. wniosek o płatność w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych" dotyczący drugiego okresu pomocy trwającego od dnia (...) lipca 2012 r. do dnia (...) lipca 2013 r.

W dniu (...) kwietnia 2014 r. Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w Z. wydał decyzję nr (...) o odmowie przyznania środków z tytułu pomocy finansowej w okresie od dnia (...) lipca 2012 r. do (...) lipca 2013 r., to jest za drugi rok działalności.

W wyniku odwołania od ww. decyzji Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w dniu (...).08.2014 r. wydał decyzję nr (...) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (decyzja ta jest przedmiotem skargi złożonej przez Grupę Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Warszawie).

W dniu (...) sierpnia 2014 r. Grupa Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., złożyła w (...) Oddziale Regionalnym ARiMR wniosek o płatność w ramach działania "Grupy producentów rolnych", za okres od dnia (...) lipca 2013 r. do dnia (...) lipca 2014 r., to jest za trzeci rok działalności.

W powyższym wniosku zgłosiła m.in. przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom, którzy nie są członkami grupy w wysokości 18 228 574,74 zł.

Decyzją z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...), Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR odmówił przyznania Grupie środków finansowych.

Strona złożyła do Prezesa ARiMR odwołanie od ww. decyzji. W odwołaniu Grupa zarzuca rozstrzygnięciu Organu I instancji naruszenie:

- przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie, tj. art. 4 pkt 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego (...) polegające na ustaleniu, iż odwołujący stworzył sztuczne warunki wymagane do otrzymania płatności w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia, w sytuacji, kiedy organ w żaden sposób nie udowodnił, aby działania odwołującej się miały na celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia, co z kolei jest warunkiem niezbędnym do stosowania przytoczonego przepisu,

- przepisów prawa procesowego mającego istotny wpływ na wynik sprawy w tym:

* art. 80 w związku z art. 75 k.p.a. poprzez błędną, arbitralną i dowolną ocenę materiału dowodowego

* art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 8 i 11 k.p.a. poprzez ogólnikowe uzasadnienie wydanej decyzji Uznając bezzasadność wniesionego odwołania organ II instancji wskazał, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, pomoc finansowa jest udzielana grupie producentów, która została utworzona ze względu na określone produkty lub grupę produktów. Jak wynika z treści przepisu art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów w odniesieniu, do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, celem pomocy finansowej przyznawanej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" jest ułatwianie tworzenia i działalności grup producentów do celu wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym, przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych.

W trakcie postępowania odwoławczego Prezes ARiMR ustalił, że Grupa została zawiązana przez 5 wspólników (członków) tj.: M.W., J.W., "Z." Sp. z o.o., "J." Sp. z o.o. oraz D.W. (obecnie D.W.). W dniu (...) lipca 2011 r., zgodnie z decyzją Marszałka Województwa (...) nr (...), Grupa Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. została wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych.

M.W., był członkiem pierwotnie funkcjonującej Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która w dniu (...) października 2008 r., na mocy decyzji Marszałka Województwa (...), nr (...) została wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych. Ww. grupa producentów rolnych na podstawie decyzji nr (...) o przyznaniu pomocy finansowej, złożyła w dniu (...) listopada 2009 r. wniosek o płatność za okres trwający od (...) października 2008 r. do (...) października 2009 r., tj. 1 rok działalności grupy. Ww. grupa składała się z pięciu członków tj. D.W. (obecnie D.W.), A.W., M.W., M.W. oraz "Hodowli i ubojni indyka "B." Sp. z o.o.

Zgodnie z planem działania Grupy, infrastruktura dla poszczególnych jej członków przedstawiała się następująco:

1) A.W.prowadziła produkcję drobiu na 6 obiektach w miejscowości D. oraz na 6 obiektach w miejscowości S.;

2) D.W. (obecnie D.W.) prowadziła produkcję drobiu na 2 obiektach w miejscowości O.;

3) M.W. prowadził produkcję drobiu na 5 obiektach w miejscowości L. oraz na 2 obiektach w miejscowości L. (rozbudowa do 7 obiektów);

4) M.W. prowadził produkcję drobiu na 3 obiektach w miejscowości S. przy ul. P.;

5) Hodowla i ubojnia indyka "B." Sp. z o.o. prowadziła produkcję drobiu na 3 obiektach w miejscowości S. przy ul. P.;

Po rozpatrzeniu złożonego wniosku o płatność, w dniu (...) czerwca 2010 r., Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w Z. decyzją nr (...) odmówił Wnioskodawcy przyznania płatności za pierwszy rok działalności grupy tj. za okres od (...) października 2008 r. do (...) października 2009 r. Podstawą odmowy płatności był fakt, iż Grupa dokonywała sprzedaży produktów nabytych uprzednio od poszczególnych członków do jednego z członków tj. Hodowli i ubojni indyka "B." Sp. z o.o.

W wyniku rozpatrzenia złożonego przez grupę odwołania, w dniu (...) sierpnia 2010 r. Prezes ARiMR wydał decyzję nr (...) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. Przedmiotowa decyzja nie była zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Na podstawie wniosku Strony tj. Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. w dniu (...) stycznia 2011 r. decyzją Marszałka Województwa (...) ww. grupa producentów rolnych została skreślona z rejestru Grup Producentów Rolnych.

Ustalono, iż M.W. zawarł z członkiem Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. tj. "J." Sp. z o.o. w dniu (...) czerwca 2011 r. umowę dzierżawy nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej nr (...) w miejscowości L. Tego samego dnia, tj. (...) czerwca 2011 r., M.W. zawarł z J.W. umowę dzierżawy nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej nr (...) w miejscowości L. Na obiektach położonych w miejscowości L., M.W. prowadził działalność w zakresie hodowli drobiu będąc członkiem Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która pierwotnie wpisana została do rejestru Marszałka Województwa (...) w dniu (...) października 2008 r. W planie działania pierwotnie działającej grupy z dnia (...) sierpnia 2008 r., fermy M.W. położone w miejscowości L. zostały opisane, jako obiekty: "Obiekty wyremontowane dostosowane do hodowli indyków brojlerów. W obiektach znajduje się podstawowe wyposażenie technologiczne. Stan techniczny dobry".

"J." Sp. z o.o. oraz J.W. rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli drobiu w dniu (...) lipca 2011 r., tego dnia, bowiem nadany został ww. podmiotom weterynaryjny numer. Natomiast w dniu (...) lipca 2011 r. Grupa złożyła do Marszałka Województwa (...) wniosek o wpis do Rejestru Grup Producentów Rolnych. Z kolei w dniu (...) lipca 2011 r., tj. miesiąc po rozpoczęciu działalności w zakresie chowu i hodowli drobiu ww. podmioty, Grupa Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Marszałka Województwa (...) w Rejestrze Grup Producentów Rolnych.

Produkcja związana z chowem i hodowlą drobiu stanowi tzw. działalność nadzorowaną i wymaga uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Prezes ARiMR analizując powyższe wymaganie ustalił, że numer w oparciu o decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii na dzień rozpatrzenia odwołania posiadali wszyscy członkowie Grupy, jednakże przed dniem złożenia wniosku o wpis Grupy do Rejestru Grup Producentów Rolnych, działalność w zakresie chowu i hodowli drobiu prowadzili trzej członkowie Grupy, D.W., M.W. oraz "Z." Sp. z o.o. Natomiast J.W. oraz "J." Sp. z o.o., na dzień składania przez Grupę ww. wniosku nie byli producentami drobiu.

"J." Sp. z o.o. oraz "Z." Sp. z o.o., mają siedzibę w tej samej miejscowości, pod tym samym adresem. Pod tym samym adresem znajduje się również siedziba Grupy.

Prezes ARiMR ustalił również, iż udziały własnościowe członków Grupy, działających w formie spółki z o.o., przedstawiają się w następujący sposób:

1) "J." Sp. z o.o. - L.W., udziałowiec spółki (25% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o., M.W. - udziałowiec spółki (75% udziałów), Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która z dniem (...) stycznia 2011 r. została wykreślona z Rejestru Grup producentów Rolnych oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o.

2) "Z." Sp. z o.o. - A.W., były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która z dniem (...) stycznia 2011 r. została wykreślona z Rejestru Grup Producentów Rolnych oraz udziałowiec spółki (50% udziałów) oraz obecny członek grupy "I." Sp. z o.o., M.W., były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która z dniem (...) stycznia 2011 r. została wykreślona z Rejestru Grup Producentów Rolnych oraz udziałowiec spółki (50% udziałów) oraz obecny członek "B." Sp. z o.o., Prezes Zarządu, M.W., były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o.

Z akt sprawy wynika ponadto, iż w dniu (...) października 2011 r., decyzją Marszałka Województwa (...) nr (...), Grupa Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych. Przedmiotowa grupa składa się z pięciu członków tj. "N." Sp. z o.o., L.W., M.W., "S." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o.

Hodowla i Ubój indyka "B." Sp. z o.o. (były członek pierwotnie działającej Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o.) podzieliła swoje gospodarstwo i wydzierżawiła członkom Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o. część swoich nieruchomości.

Prezes ARiMR ustalił również, iż udziały własnościowe członków Grupy "I." Sp. z o.o., przedstawiają się w następujący sposób:

1) "S." Sp. z o.o. - D.W. (obecnie D.W.) - udziałowiec spółki (40% udziałów), były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o.; M.W. - udziałowiec spółki (40% udziałów), Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o., L.W. - udziałowiec spółki (10% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o. oraz J.W. - udziałowiec spółki (10% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o.;

2) "N." Sp. z o.o.- D.W. (obecnie D.W.)- udziałowiec spółki (50% udziałów), były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., M.W. - udziałowiec spółki (50% udziałów), były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., M.W. - Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o.;

3) M. Sp. z o.o. - A.W., były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., udziałowiec spółki (50% udziałów) oraz obecny członek I. Sp. z o.o. oraz M.W., Prezes Zarządu M. Sp. z o.o., były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., udziałowiec spółki (50% udziałów) oraz obecny członek "I." Sp. z o.o.

Organ odwoławczy wskazał nadto, że "S." Sp. z o.o., "N." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o. mają siedzibę w tej samej miejscowości, pod tym samym adresem (ul. P., S.). Pod tym samym adresem znajduje się również siedziba Grupy "B." Sp. z o.o. oraz dwóch jej członków "J." Sp. z o.o. oraz "Z." Sp. z o.o., jak również Grupy "I." Sp. z o.o.

W dniu (...) października 2011 r. decyzją nr (...) Grupa Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa (...). Ww. grupa składała się z pięciu członków tj. A.W., "M." Sp. z o.o., k.p., "K." Sp. z o.o. oraz "T." Sp. z o.o.

Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, iż A.W. (były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o.) podzieliła swoje gospodarstwo i wydzierżawiła członkom Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o. swoje nieruchomości. W dniu (...) lipca 2011 r. A.W. wydzierżawiła "K." Sp. z o.o. nieruchomość położoną w miejscowości S., na działkach ewidencyjnych nr (...) i nr (...). Również w dniu (...) lipca 2011 r. wydzierżawiła "M." Sp. z o.o. nieruchomość położoną w miejscowości S., na działkach ewidencyjnych nr (...) i nr (...).

Organ odwoławczy przypomniał, iż na ww. obiektach A.W. prowadziła działalność w zakresie hodowli drobiu będąc członkiem Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która pierwotnie wpisana została do rejestru Marszałka Województwa (...) w dniu (...) października 2008 r. W planie działania grupy z dnia (...) sierpnia 2008 r., fermy A.W. położone w miejscowości S. zostały opisane jako: "Ferma dobrze zorganizowana. Wyposażenie dobre w linie technologiczne (...). Ferma spełnia wymagania przepisów Unii Europejskiej".

Prezes ARiMR ustalił również, iż udziały własnościowe członków Grupy "I." Sp. z o.o., przedstawiają się następujący sposób:

1) "K." Sp. z o.o. - D.W. (obecnie D.W.) - udziałowiec spółki (75% udziałów), były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., która z dniem (...) stycznia 2011 r. została wykreślona z Rejestru Grup Producentów Rolnych oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., k.p. - udziałowiec spółki (25% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o., M.W. - Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o.;

2) "M." Sp. z o.o. -A.W. - udziałowiec spółki (75% udziałów), były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o., J.W. - udziałowiec spółki (25% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o., M.W. - Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grup Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o.;

3) "T." Sp. z o.o. - M.W., Prezes Zarządu, były członek Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. oraz obecny członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o., udziałowiec spółki (25% udziałów), k.p. - udziałowiec spółki (75% udziałów) oraz członek Grupy Producentów Rolnych "I." Sp. z o.o.

Organ odwoławczy wskazał, że "K." Sp. z o.o., "T." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o. mają siedzibę w tej samej miejscowości, pod tym adresem, ul. P., S. Pod tym samym adresem znajduje się również siedziba Grupy "B." Sp. z o.o. oraz dwóch jej członków "J." Sp. z o.o. oraz "Z." Sp. z o.o., jak również Grupa "I." Sp. z o.o. oraz trzech jej członków, tj. "S." Sp. z o.o., "N." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o. oraz Grupa "I." Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe podział bazy produkcyjnej M.W., Hodowli i ubojni indyka "B." Sp. z o.o. oraz A.W., poprzez wydzierżawienie kurników położonych w miejscowości L., S. i S. dla poszczególnych członków grup producentów rolnych tj. J.W. i "J." Sp. z o.o., "S." Sp. z o.o., "N." Sp. z o.o., "K." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o. miało na celu dekoncentrację tj. rozdzielenie potencjału produkcyjnego trzech podmiotów, a następnie ponowne ich połączenie w celu stworzenia trzech osobnych grup producentów rolnych.

Prezes ARiMR wskazuje, że zgodnie z art. 3 ustawy GR, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem, że została utworzona przez producentów jednego produktu rolniczego, zwanego dalej "produktem" lub grupy produktów w celach określonych w art. 2.

Zdaniem organu grupa nie została powołana, zgodnie z ww. art. 3 ustawy GR. Nie bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy są również zależności pomiędzy podmiotami tworzącymi Grupę, które dotyczą zarówno miejsca, struktury własnościowej jak i powiązań osobowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład grup. Oczywiście zorganizowanie wielu spółek przez tych samych udziałowców nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem, jednak związek pomiędzy poszczególnymi spółkami (wynikający z ich struktury własnościowej i osobowej), a przez to i członkami grupy producentów rolnych, pozostaje w sprzeczności z celami prawa wspólnotowego i ma na celu ominięcie przepisów dotyczących ograniczeń w zakresie płatności.

W ocenie organu II instancji, utworzenie grupy producentów rolnych z 5 członków, z których 2 członków prowadzi działalność rolniczą wyłącznie na wydzierżawionych gruntach, będących w posiadaniu wcześniej innego członka wskazuje, iż w sprawie doszło do podziału gospodarstwa, celem umożliwienia skorzystania z danego działania poprzez obejście przepisów prawa, związanych z ograniczeniami dotyczącymi wymaganej minimalnej liczby 5 członków, wynikającym z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 642). Poza tym członkowie Grupy "B." Sp. z o.o., "I." Sp. z o.o. oraz "I." Sp. z o.o., tj. "J." Sp. z o.o., "S." Sp. z o.o., "N." Sp. z o.o., "K." Sp. z o.o., "M." Sp. z o.o., "T." Sp. z o.o., "M." Sp. z o.o. powstały w tym samym dniu, w tej samej kancelarii, tj. w dniu (...) listopada 2010 r., a pierwotnie wpisanym do Rejestru Grup Producentów Rolnych Grupom "B." Sp. z o.o. oraz "I." Sp. z o.o. Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR decyzjami z dnia (...) czerwca 2010 r. odmówił przyznania pomocy, natomiast w dniu (...) sierpnia 2010 r. Prezes ARiMR utrzymał je w mocy.

Organ podkreślił, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nr 1698/2005, zostały określone Maksymalne limity przyznawanego wsparcia poprzez określenie, że górna granica jako odsetek produkcji wprowadzonej do obrotu podczas pierwszych pięciu lat po uznaniu grupy za grupę producentów wynosi 5%, 5%, 4%,3% oraz 2% przez odpowiednio pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty rok dla produkcji wprowadzonej do obrotu do wartości 1 000 000 EUR, a także 2,5%, 2,5%,2,0%,1,5% oraz 1,5% przez odpowiednio pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty rok dla produkcji skierowanej na rynek przekraczającej 1 000 000 EUR, ale w odniesieniu do każdego z pierwszych pięciu lat nieprzekraczająca kwoty 100 000, 80 000, 60 000, 50 000 EUR odpowiednio przez pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok i piąty rok działalności danej grupy producentów rolnych.

W ocenie organu, istnienie ww. limitów wysokości przyznawanej corocznie pomocy finansowej dowodzi, że wyodrębnienie trzech grup producentów rolnych ("B." Sp. z o.o., "I." Sp. z o.o., "I." Sp. z o.o.) w zakresie tej samej branży przez te same osoby miało na celu obejście przepisów prawa, związanych z ograniczeniami dotyczącymi M.symalnej kwoty wsparcia w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych".

Wyliczona zgodnie z przedstawionymi dokumentami przez "B." Sp. z o.o., "I." Sp. z o.o. oraz "I." Sp. z o.o. wartość rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona i wskazanych jako wytworzonych w gospodarstwach jej członków, w oparciu o ustalony kurs euro w wysokości 4.1543 zł, na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia, pomoc finansowa w przypadku każdej z Grup przekracza pułap określony jako Maksymalny w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, tj. w drugim roku, stanowi obecnie równowartość kwoty 415 430 zł.

Wskazać przy tym należy, iż powyższa sytuacja nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem, jednak związek pomiędzy poszczególnymi spółkami (wynikający z ich struktury własnościowej i osobowej), a przez to i grupami producentów rolnych, pozostaje w sprzeczności z celami prawa wspólnotowego i ma na celu ominięcie przepisów dotyczących ograniczeń w zakresie płatności.

W konsekwencji, mimo spełnienia formalnych warunków niezbędnych do utworzenia grupy producentów rolnych na gruncie prawa polskiego, Grupa w niniejszej sprawie w sposób sztuczny i pozorny stworzyła warunki do przyznania pomocy, a otrzymanie przez skarżącą w takiej sytuacji pomocy finansowej oznaczałoby uzyskanie korzyści sprzecznych z celami systemu wsparcia.

Ww. okoliczności, w tym, w szczególności dotyczące: struktury własnościowej, fakt braku prowadzenia wcześniej przez dwóch z pięciu członków działalności rolniczej w zakresie chowu i hodowli drobiu, wydzierżawienie przez M.W. części użytkowanych gruntów rolnych dla "J." Sp. z o.o. oraz J.W. świadczą, zdaniem organu odwoławczego, o braku spełnienia przez Grupę warunku wskazanego w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005, polegającego na wspólnym wprowadzeniu towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych.

Zdaniem organu odwoławczego chronologia kolejnych zdarzeń poprzedzających utworzenie Strony wskazuje, że zamiarem osób zawiązujących Grupę oraz jej poszczególnych członków, było działanie mające na celu w pierwszej kolejności ominięcie warunku wskazanego w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005, a w dalszej kolejności otrzymanie płatności w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych".

Organ podkreśla, że na potrzeby wypełnienia warunku minimalnej liczby członków została utworzona spółka kapitałowa, na potrzebę których od prowadzącego działalność rolniczą członka Grupy wydzielona została część gruntów rolnych, tak aby i ona również mogła się wykazać produkcją. Ponadto, kolejnemu członkowi Grupy, tj. J.W. wydzierżawiana jest część mocy produkcyjnej, kilka dni przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie w Rejestrze Grup Producentów Rolnych i podejmowana jest przez ww. osoby działalność rolnicza, po to, aby Grupa miała minimalną liczbę członków.

W ocenie organu odwoławczego powyższe wskazuje zatem, iż zamiarem Strony było stworzenie sztucznych warunków w celu sprzecznym z celami systemu. Mając wszystko powyższe na uwadze, Prezes stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie zostały wypełnione przesłanki wskazane w art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011, zgodnie z którym, nie naruszając przepisów szczegółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.

Zdaniem Prezesa ARiMR Grupa, wypełniła zarówno obiektywny warunek do uznania, że stworzyła sztuczne warunki tj. poprzez utworzenie Grupy niezgodnie z celem wskazanym w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005 oraz subiektywny warunek poprzez wykazanie, że cały ciąg zdarzeń, poprzedzających utworzenie Grupy był zaplanowanym działaniem, które miało za cel ominięcie warunku z art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005, a w dalszej kolejności powodowałoby uzyskanie płatności sprzecznej z celami danego systemu wsparcia.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu organ II instancji wskazał raz jeszcze, że nie kwestionuje spełnienia przez Grupę warunków formalnych koniecznych do uzyskania statusu grupy producentów rolnych. Podkreślił jednak, iż odmienną kwestią jest spełnienie formalnych warunków do uzyskania statusu grupy producentów rolnych (o czym decyduje właściwy miejscowo marszałek województwa), a odmienną spełnienie przesłanek do otrzymania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określonych w przepisach wspólnotowych, czy też krajowych. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do sytuacji, w której rola organu I instancji sprawdzona zostałaby wyłącznie do naliczenia wysokości pomocy, gdyż sam fakt wpisania grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, przesądzałby o zasadności przyznania pomocy. Jednakże taką możliwość wyklucza art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011, który nakazuje badanie, czy przyznanie pomocy nie jest konsekwencją stworzenia przez danego beneficjenta sztucznych warunków.

Organ odwoławczy zauważa, że skoro pomoc przyznawana jest dla grupy producentów, a grupa utworzona jest zasadniczo dla wzmocnienia pozycji pojedynczych producentów na rynku, zaś członkowie grupy, jak w sprawie niniejszej, tuż przed założeniem Grupy rozpoczynają prowadzenie działalności, wraz z utworzeniem Grupy następuje rozdrobnienie produkcji jednych członków Grupy kosztem innych, to zasadny jest wniosek, że warunki dla uzyskania pomocy związanej z rejestracją grupy producenckiej zostały sztucznie stworzone. Pomoc udzielana jest bowiem wówczas, gdy grupa nie tylko jest zarejestrowana, ale także funkcjonuje zgodnie z celami, dla których została utworzona.

Decyzję organu odwoławczego zaskarżyła Grupa Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. w Sławie zarzucając jej:

I. Błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść wydanej decyzji, poprzez przyjęcie że:

a)

skarżąca stworzyła sztuczne warunki wymagane do otrzymania płatności w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym oraz pomimo złożenia przez stronę stosownych wyjaśnień do celu działalności Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. a także przedstawionych faktur VAT i rachunków, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona w okresie od dnia (...).07.2013 r. do dnia (...).07.2014 r., faktur VAT i rachunków, potwierdzających wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków w okresie od dnia (...).07.2013 r. do dnia (...).07.2014 r., faktur VAT i rachunków, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom nie będącym członkami grupy w okresie od dnia (...).07.2013 r. do dnia (...).07.2014 r., oświadczenia z dnia (...).08.2014 r. dotyczącego produkcji żywca indyczego w sztukach oraz przedłożonych licznych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów w zakresie produkcji dotyczącej chowu drobiu.

b) Grupa Producentów Rolnych "B." powstała dnia (...) lipca 2011 r. jest kontynuatorką Grupy Producentów rolnych "B.", która w dniu (...) października 2008 r. została wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa (...), co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym, a także pomimo braku w obowiązujących przepisach dotyczących grup producentów rolnych zakazu rozwiązania założonej grupy producentów rolnych i zawiązania nowej.

c)

wydzierżawienie kurników położonych w miejscowości L., dla poszczególnych członków grupy producentów rolnych tj. Pani J.W. "J." Sp. z o.o. miało na celu dekoncentrację tj. rozdzielenie potencjału produkcyjnego wskazywanych podmiotów, a następnie ponowne ich połączenie w celu stworzenia osobnych grup producentów rolnych co miało prowadzić do umożliwienia skorzystania z danego działania poprzez obejście przepisów prawa związanych z ograniczeniami dotyczącymi wymaganej minimalnej liczby 5 członków wynikającym z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 642) co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym a także pomimo złożenia przez stronę stosownych wyjaśnień a także przedstawienia faktur VAT potwierdzających poniesienie kosztów w zakresie nakładów na remonty, modernizacje oraz inwestycje uzupełniające poniesione przez dzierżawców obiektów w L.ie.

d)

przyjęcie, że podmiotowe i prawne powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a także wspólne kierownictwo, korzystanie ze wspólnej lokalizacji oraz prowadzenie takiego samego rodzaju działalności odbiera niniejszym podmiotom samodzielność gospodarczą i świadczy o stworzeniu sztucznych warunków w celu uzyskania korzyści co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym albowiem wskazywane połączenia pomiędzy podmiotami gospodarczymi nie wykazują stworzenia przez spółkę "sztucznych warunków" wymaganych do otrzymania tej płatności.

e)

wydzierżawienie kurników położonych w miejscowości S. i S., dla poszczególnych członków grupy producentów rolnych tj. "S." Sp. z o.o., "N." Sp. z o.o., "K." Sp. z o.o. oraz "M." Sp. z o.o. miało na celu dekoncentrację tj. rozdzielenie potencjału produkcyjnego trzech podmiotów, a następnie ponowne ich połączenie w celu stworzenia trzech osobnych grup producentów rolnych co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym a ponadto dotyczy to podmiotów zupełnie odrębnych i niezależnych od Grupy Producentów Rolnych "B." powstałej dnia (...) lipca 2011 r.

f)

członkowie grupy tj. J.W. i "J." Sp. z o.o. nie byli producentami drobiu na dzień składania wniosku o wpis do Rejestru Grup Producentów Rolnych tj. przed dniem (...) lipca 2014 r. działalność w zakresie chowu i hodowli drobiu prowadzili trzej członkowie Grupy: D.W., M.W. oraz Z. Sp. z o.o. co nie znajduje oparcia w zgromadzonym przez organ administracyjny materiale dowodowym a także pomimo tego, iż przynależność do grupy producentów, nie jest w świetle przepisów ustawy o grupach producentach, czy też stosownych rozporządzeń uzależniona od posiadania przez ich członków weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego a także pomimo przedstawienia przez przedmiotowe spółki niezbędnych dokumentów w postaci faktur VAT potwierdzających poniesienie kosztów w zakresie produkcji dotyczącej chowu drobiu oraz wskazania w złożonych wyjaśnieniach wielkości produkcji poszczególnych członków w okresie poprzedzającym utworzenie grupy.

g)

pominięcie faktu, że działalność Grupy Producentów Rolnych "B." Sp. z o.o. przyczynia się do osiągnięcia celów zamierzonych przez rozporządzenie nr 1698/2005 i nie jest sprzeczna z żadnym z celów wsparcia zakreślonym przez prawodawcę co w konsekwencji doprowadziło do błędnego zastosowania przepisu art. 4 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

II. Naruszenie przepisów postępowania mającą wpływ na treść wydanej decyzji tj. a) art. 7 w zw. z art. 77 k.p.a. poprzez niedokonanie wszechstronnej oceny materiału dowodowego tj. wydanie decyzji wewnętrznie sprzecznej i zawierającej arbitralne kwalifikacje czynności strony a następnie nienaprawienie tych rażących uchybień przez organ II instancji, które to decyzje w sposób rażący naruszyły zasadę zaufania do organów administracyjnych b) art. 80 k.p.a. w zw. z art. 75 k.p.a. poprzez błędną, arbitralną i dowolną ocenę materiału dowodowego poprzez niedopuszczenie wszystkiego co mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a co nie jest sprzeczne z prawem i poprzez te okoliczności przedwczesność wydania zaskarżonej decyzji c) 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 8 i 11 k.p.a. poprzez ogólnikowe uzasadnienie wydanej decyzji, nie realizujące zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa tj. - organ administracyjny w uzasadnieniu nie wskazał, które fakty uznał za udowodnione, na jakich dowodach oparł swoje rozstrzygnięcie a także dlaczego innym dowodom odmówił wiarygodności.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania a ponadto o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania wg norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określa ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). Stosownie do art. 2 tej ustawy osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Program wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich obejmuje między innymi działanie pod nazwą "grupy producentów rolnych". W ramach tego programu grupom producentów rolnych przyznawana jest pomoc finansowa. Realizowanie programu na terytorium RP reguluje ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013.173 j.t.) w tym w odniesieniu do grup producentów (art. 5 ust. 1 pkt 10). W treści art. 10 ust. 1 ustawy z 7 marca 2007 r. przewidziano, że pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.UE.L 277 z 21.10.2005, str. 1), oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy, czyli w rozporządzeniu z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. (Dz. U. Nr 81, poz. 550 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 rozporządzenia z 20 kwietnia 2007 r. pomoc jest udzielania grupie producentów, która prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest wpisana do rejestru grup producentów rolnych zgodnie z ww. ustawą czyli do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, została utworzona ze względu na produkty określone w załączniku do rozporządzenia i został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów.

Podkreślenia wymaga, że organy wydając decyzje o płatności są zobowiązane sprawdzić nie tylko, czy wnioskodawca został wpisany do rejestru grup producentów rolnych, ale także sprawdzić czy spełnia kryteria przyznania pomocy określone w przepisach wspólnotowych oraz czy nie zachodzą określone w tych przepisach przesłanki do odmowy wypłaty.

Oznacza to, że przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania środków finansowych organy orzekające sprawdzają, czy przyznanie pomocy wnioskodawcy wpisanemu do rejestru będzie zgodne z przepisami rozporządzenia (Rady) 1698/2005 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie (...)

Na gruncie prawa wspólnotowego cele pomocy finansowej przyznawanej grupom producentów określa przepis art. 35 rozporządzenia Rady nr 1698/2005. W ocenie sądu istota sporu w sprawie sprowadza się do dokonania przez sąd oceny, czy w okolicznościach kontrolowanej sprawy organy dokonały prawidłowego ustalenia, że działania Skarżącej, (poprzez sztuczne stworzenie warunków w celu pozyskania korzyści w sposób sprzeczny z celami prawa wspólnotowego) stanowiły podstawę odmowy przyznania pomocy na podstawie art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 przy uwzględnieniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, EUROATOM) Nr 2988/95.

W tym miejscu warto przypomnieć, że art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011 stanowi, iż nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia. Przepisy prawa nie definiują pojęcia "sztucznych warunków". Należy jednak zauważyć, że przepis ten był przedmiotem interpretacji dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 12 września 2013 w sprawie C-434/12. W wyroku tym TSUE stwierdził, że:

1) Artykuł 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z należy interpretować w ten sposób, że przesłanki stosowania tego przepisu wymagają istnienia elementu obiektywnego i elementu subiektywnego. W ramach pierwszego z tych elementów do sądu odsyłającego należy rozważenie obiektywnych okoliczności danego przypadku pozwalających na stwierdzenie, że nie może zostać osiągnięty cel zamierzony przez system wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach drugiego elementu do sądu odsyłającego należy rozważenie obiektywnych dowodów pozwalających na stwierdzenie, że poprzez sztuczne stworzenie warunków wymaganych do otrzymania płatności z sytemu wsparcia EFRROW ubiegający się o taką płatność zamierzał wyłącznie uzyskać korzyść sprzeczną z celami tego systemu. W tym względzie sąd odsyłający może oprzeć się nie tylko na elementach takich jak więzi prawna, ekonomiczna lub personalna pomiędzy osobami zaangażowanymi w podobne projekty inwestycyjne, lecz także na wskazówkach świadczących o istnieniu zamierzonej koordynacji pomiędzy tymi osobami.

2) Artykuł 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, by wniosek o płatność z systemu wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) został oddalony jedynie na tej podstawie, że projekt inwestycyjny, ubiegający się o skorzystanie z pomocy w ramach tego systemu, nie wykazuje niezależności funkcjonalnej lub że istnieje więź prawna między ubiegającymi się o taką pomoc, jednak przy braku uwzględnienia innych elementów obiektywnych rozpatrywanego przypadku.

W ocenie sądu powyższy pogląd należy zaakceptować. Ma on do realiów sprawy niniejszej zastosowanie jako zdefiniowanie sztucznych warunków.

Ich rozumienie dotyczy oczywiście także organów ARiMR a to oznacza, iż sprawa na etapie postępowania administracyjnego nie została należycie wyjaśniona. Organy winny bowiem w pierwszej kolejności wykazać, że w przypadku skarżącej miało miejsce sztuczne stworzenie warunków wymaganych do otrzymania płatności.

Powyższego zabrakło jednak w czynnościach organu podejmowanych w niniejszej sprawie.

Nawiązując przy tym do treści art. 21 ust. 3 in fine ustawy WROW należy zauważyć, że to organ wywodzi skutki prawne z zarzutu tworzenia sztucznych warunków do otrzymania wsparcia i to na organie ciąży obowiązek wykazania tych sztucznych warunków. Ustalenia takie winny zaś w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynikać ze zgromadzonego, a następnie rozpatrzonego przez organy materiału dowodowego, jaki stanowi podstawę rozstrzygnięcia. W przeciwnym wypadku, ustalenia organów należy uznać za niekompletne i niewystarczające do wykazania stworzenia przez dany podmiot tzw. "sztucznych warunków" w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia, tj. otrzymania płatności.

Jak wynika z przytoczonego wyroku TSUE C-434/12 dla zaistnienia przesłanki zastosowania art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w związku z działaniami mogącymi potencjalnie stanowić przejaw tworzenia sztucznych warunków do uzyskania wsparcia, obiektywnie nie może zostać osiągnięty cel zamierzony przez system wsparcia. Cele te określone są w przedmiotowej sprawie przez przepis art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Przepis ten stanowi w ust. 1, że wsparcia ze środków dotyczących wspierania tworzenia grup producentów udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

a)

dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;

b)

wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

c)

ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.

Podkreślenia wymaga przy tym, że zgodnie z art. 35 ust. 3 wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego. Zdaniem sądu jest poza sporem, że grupa producentów rolnych B. sp. z o.o. została uznana za grupę producentów rolnych przez Marszałka Województwa (...).

Wśród warunków wpisania grupy do rejestru jest miedzy innymi ustalenie, czy tworzą ją producenci rolni w celach określonych w art. 2 (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o grupach), oraz czy przynależność do jednej grupy wyklucza przynależność do innej grupy producentów danego produktu (art. 4 ust. 1 pkt 3). Nie należy więc do kompetencji ARiMR ocenianie tych przesłanek jako mających wpływ na stwierdzenie tworzenia sztucznych warunków, gdyż spełnianie warunków do tworzenia grupy może być przesłanką skreślenia grupy z rejestru grup producentów na podstawie art. 11 ustawy o grupach. Dotyczy to również spełniania przez grupę celów określonych w art. 2 ustawy o grupach, to jest: dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska.

Tak więc analiza organu w przedmiotowej sprawie powinna się ograniczać do stwierdzenia, czy zachodzą obiektywne okoliczności, pozwalające na stwierdzenie, że nie może zostać osiągnięty któryś z celów określonych w art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. W określonych w tym przepisie celach nie sposób doszukać się konieczności koncentracji produkcji czy zapobieganiu dekoncentracji produkcji.

Sąd stoi na stanowisku, że organy nie wskazują, czy działania członków grupy polegające w szczególności na tym, że:

- występują pomiędzy nimi powiazania osobiste,

- członkowie grupy wydzierżawiają obiekty innym członkom grupy,

- niektórzy z członków grupy w chwili złożenia wniosku o rejestrację grupy nie prowadzili jeszcze produkcji,

- członkowie grupy byli członkami innej grupy B. sp. z o.o. wcześniej wykreślonej z rejestru, powodują niemożność osiągnięcia któregokolwiek z celów wsparcia określonych w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005. Zarzuty co do tworzenia sztucznych warunków dotyczą kwestii koncentracji czy dekoncentracji produkcji, a więc celów istnienia grupy producentów określonych w art. 2 ustawy o grupach, czy też w ogóle uprawnień poszczególnych członków do tworzenia grupy. Jednakże ocena takich przesłanek nie należy do kompetencji organów ARiMR lecz do kompetencji marszałka województwa.

Poza tym organy ARiMR czyniąc zarzuty pozorności działań członków grupy wynikającej przede wszystkim z wydzierżawiania obiektów przez niektórych z nich dla innych nie dokonują tych ustaleń zgodnie z wymogami wynikającymi w szczególności z zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 k.p.a,. obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego wynikającej z art. 77 k.p.a.

Podkreślenia wymaga, że skarżąca w toku postępowania wyjaśniała, że członkowie grupy ponosili nakłady na modernizacje czy remonty wydzierżawionych hal, w których prowadzili produkcje jak też inne koszty produkcji drobiu. Dokumenty przedstawione w tej materii nie zostały jednak ocenione.

W tej sytuacji przedwczesna jest ocena, czy prawidłowo zostało ustalone istnienie subiektywnego elementu stworzenia sztucznych warunków polegającego na zamiarze wyłącznego uzyskania korzyści sprzecznej z celami systemu wsparcia. Ponownie rozpoznając sprawę organ I instancji, mając na względzie art. 21 ust. 2 ustawy WROW winien dokonać ustaleń po wyczerpującym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, a następnie wyjaśnić istotne, wskazane wyżej kwestie.

Dokonując oceny materiału dowodowego organy wezmą pod uwagę przedstawioną przez Sąd wykładnię przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011 r. z uwzględnieniem wykładni tego przepisu dokonanej przez TSUE w wyroku w sprawie C-434/12.

Mając powyższe na względzie sąd skargę uwzględnił na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.