Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2905520

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2011 r.
V SA/Wa 2104/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi G. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dokonania wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.