Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506790

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2018 r.
V SA/Wa 2096/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej postanawia: - odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na wskazaną w komparycji postanowienia decyzję Prezesa ARiMR z dnia (...) sierpnia 2017 r.

Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2017 r. wezwano Skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi - w terminie 7 dni - poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji wyjaśniając przy tym, że decyzja Prezesa ARiMR wskazana w skardze jest decyzją organu I instancji. Jednocześnie poinformowano Skarżącą, że skarga na decyzję organu I instancji zostanie uznana za niedopuszczalną.

Skarżąca nie udzieliła na powyższe wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich, przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W sprawie niniejszej Skarżąca wskazała, że przedmiotem skargi jest decyzja Prezesa ARiMR z dnia (...) sierpnia 2017 r., a więc decyzja organu pierwszej instancji.

Jednocześnie należy wskazać, iż Skarżąca złożyła do organu II instancji odwołanie od powyższej decyzji i jak wynika z akt administracyjnych w dniu 11 października 2017 r. odebrała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2017 r. utrzymującą w mocy ww. decyzję Prezesa ARiMR z dnia (...) sierpnia 2017 r.

W tym miejscu przypomnieć należy ugruntowane już stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie zasady skargowości, zgodnie z którym wskazanie przez stronę zaskarżonego aktu i organu, działania którego skarga dotyczy - wobec obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym zasady skargowości - jest dla Sądu wiążące (vide: postanowienie NSA z 9 grudnia 2008 r. sygn. akt II GZ 312/08, postanowienie NSA z 11 grudnia 2008 r. sygn. akt II GZ 316/08, dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

W świetle powyższego uznać należało, iż skarga na decyzję z dnia (...) sierpnia 2017 r., która jest decyzją organu administracyjnego I instancji jest niedopuszczalna, bowiem jak wynika z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje jedynie na decyzje organu rozstrzygające sprawę w II instancji.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.