Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 2091/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W. wniosła skargę na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Wraz ze skargą skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że zaskarżona decyzja nie została jej doręczona bowiem organ nieprawidłowo zaadresował przesyłkę zawierająca zaskarżoną decyzję. Na kopercie wskazano bowiem: R.D. (bez wskazania nazwy Spółki, w imieniu której działa), ul. P. (...), (...) W. Tymczasem pod wskazanym adresem znajduje się osiemnastopiętrowy budynek, w którym siedzibę mają różne podmioty i w którym pracuje kilkaset osób. Spółka zaznaczyła, że w recepcji najprawdopodobniej nie potrafiono wskazać listonoszowi miejsca w budynku, w którym można by doręczyć przesyłkę R.D. Natomiast gdyby oprócz imienia i nazwiska pełnomocnika podano również nazwę Spółki listonosz bez trudu dotarłby do adresata lub sekretariatu Spółki.

Jednocześnie spółka zauważyła, że listonosz nie mógł awizować przesyłki ponieważ recepcja budynku nie przyjmuje żadnej korespondencji kierowanej do jego najemców ani do osób w nim pracujących, nie umożliwia też pozostawienia awiza przesyłki w recepcji. Ponadto w budynku nie ma oddawczej skrzynki pocztowej ani żadnego innego miejsca, w którym możliwe byłoby pozostawienie awiza.

W dniu 8 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo organu, w którym wyjaśniono, że w istocie przesyłka zwierająca zaskarżoną decyzję nie została doręczona stronie skarżącej, co potwierdza dołączona do pisma informacja Poczty Polskiej (odpowiedz na reklamację). W związku z powyższym organ wskazał, że postanowił ponownie doręczyć pełnomocnikowi strony skarżącej przedmiotowa decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym Sąd wyjaśnia, że wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest niedopuszczalny. Skoro bowiem zaskarżona decyzja nie została skutecznie doręczona stronie skarżącej to nie ziściło się zdarzenie warunkujące możliwość wniesienia skargi, a tym samym rozpoczynające bieg terminu do jej wniesienia. Niedopuszczalny jest więc wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który nie rozpoczął biegu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że na organie spoczywa obowiązek prawidłowego doręczenia skarżącej zaskarżonej decyzji. Dopiero prawidłowe doręczenie decyzji otworzy bieg terminu do wniesienia skargi i umożliwi skarżącej skorzystanie z tego prawa.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 88 p.p.s.a. odrzucił wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.