Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707185

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2010 r.
V SA/Wa 2058/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) października 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 lutego 2010 r. Skarżąca została zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone Skarżącej w dniu 16 kwietnia 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k 35 akt sądowych).

W zakreślonym terminie brak formalny skargi w zakresie opłaty nie został usunięty.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.