Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508305

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2018 r.
V SA/Wa 2049/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na postanowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia... września 2017 r. nr... znak... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przy piśmie Sądu z 4 grudnia 2017 r. przesłano Z. C., (dalej: "skarżąca") odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 listopada 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na opisane w komparycji postanowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącej 7 grudnia 2017 r. Termin do uiszczenia należnej w sprawie opłaty sądowej upłynął 14 grudnia 2017 r. W rejestrze opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż w sprawie nie uiszczono należnej opłaty sądowej na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.