Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2160495

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2016 r.
V SA/Wa 1984/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sędziowie WSA: Sławomir Kozik, Jarosław Stopczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2013 r.;

2.

zasądza od Ministra Finansów na rzecz J. Sp. z o.o. z siedzibą w R. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2012 r. J. Sp. z o.o. w R. wniosła o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...), którą umorzono postępowanie w sprawie wniosku spółki o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach w T.

Powyższa decyzja została podpisana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Służby Celnej A.C., oraz Naczelnika Wydziału A.R.

W następstwie rozpoznania wniosku, o którym wyżej mowa Minister Finansów decyzją z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) odmówił uchylenia decyzji ostatecznej z dnia (...) stycznia 2010 r. Decyzję tę podpisała z upoważnienia Ministra Finansów A.R., a więc ta sama osoba, która podpisała decyzję, której dotyczył wniosek o wznowienie postępowania.

Mimo powyższego Minister Finansów decyzją z dnia (...) października 2013 r. nr (...) utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) lipca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazana w skardze.

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej pracownik urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, Izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.

Judykatura dokonując wykładni powyższego przepisu wskazuje (zob. np. uchwałę NSA z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. akt I GPS 2/12), iż osoby biorące istotny udział w postępowaniu zwykłym zakończonym decyzją ostateczną, której wzruszenia w postępowaniu wznowionym domaga się skarżący winny być wyłączone od udziału w postępowaniu nadzwyczajnym prowadzonym w trybie przepisów art. 240 Ordynacji podatkowej. Zatem nie może budzić wątpliwości, iż A.R. biorąca udział w wydaniu decyzji, której dotyczył wniosek o wznowienie postępowania, nie mogła być jednocześnie osobą, która podpisała decyzję wydaną w następstwie rozpoznania tegoż wniosku.

Mając powyższe na względzie sąd uchylił zarówno zaskarżoną decyzję jak i utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia (...) lipca 2013 r. w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.

Z art. 240 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej wynika bowiem, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 ordynacji podatkowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.