Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1964/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.D. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2009 r., nr (...) postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 17 listopada 2009 r. (data nadania pocztowego) skarżąca zawarła skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o numerze (...).

Z uwagi na fakt, iż w aktach administracyjnych sprawy nie było decyzji oznaczonej numerem wskazanym przez skarżącą, zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca, pomimo wezwania, nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności.

Na mocy przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Ze skargi A.D. z dnia 17 listopada 2009 r. wynika, iż dotyczy, ona decyzji nr (...) z (...) października 2009 r.

W tym miejscu przypomnieć należy ugruntowane już stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie zasady skargowości, zgodnie z którym wskazanie przez stronę zaskarżonego aktu i organu, działania którego skarga dotyczy - wobec obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym zasady skargowości - jest dla Sądu wiążące (vide: postanowienie NSA z 9 grudnia 2008 r. sygn. akt II GZ 312/08, postanowienie NSA z 11 grudnia 2008 r. sygn. akt II GZ 316/08, dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Zatem wobec braku w aktach administracyjnych sprawy decyzji oznaczonej numerem wskazanym przez skarżącą i wobec braku jednoznacznego sprecyzowania zaskarżonego aktu, nie można było nadać sprawie dalszego biegu.

W zakreślonym terminie powyższy brak formalny skargi nie został usunięty, wobec czego na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.