Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1961/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi B. (...) Sp. z o.o w L. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia (...) listopada 2009 r. Nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem z (...) listopada 2009 r. poinformowała skarżącą, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej nie zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu "Kapitał dla Innowacji - B. (...)". Ww. informacja z (...) listopada 2009 r. została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 24 listopada 2009 r. Świadczy o tym potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej odebranej pod adresem siedziby skarżącej spółki przez pracownika kancelarii - A. W. Zważywszy na treść art. 97 kodeksu cywilnego stanowiącego, iż osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa - uznać należało, że ww. pracownik był umocowany do skutecznego pod względem prawnym odbioru korespondencji przychodzącej do Spółki.

Skarżąca pismem z 15 grudnia 2009 r. (data nadania, koperta - karta 8 akt sądowych) złożyła skargę na powyższą informację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm) po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji (...) bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4. Skarga podlega opłacie sądowej.

W przypadku skarżącej termin do wniesienia skargi na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości upłynął w dniu 8 grudnia 2009 r., natomiast skarga została złożona, o czym mowa wyżej, w dniu 15 grudnia 2009 r., czyli po upływie omówionego terminu.

W prawdzie skarżąca twierdzi, iż informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z (...) listopada 2009 r., została jej doręczona dopiero 1 grudnia 2009 r., gdyż organ nieprawidłowo doręczał ww. informację, to jednak fakty wskazywane przez nią nie pokrywają się z przedstawionymi dowodami. Zdaniem skarżącej organ próbował doręczyć ww. informację najpierw na adres Kancelarii U. (...), znajdującej się przy ul. N., a następnie została ona przekazana przez administrację (...) do budynku U. na ul. M., co zdaniem skarżącej potwierdzają dzienniki korespondencji prowadzone przez pracowników administracyjnych U. Na potwierdzenie powyższego skarżąca załączyła kserokopię dzienników korespondencji i poinformowała, iż pracownicy administracji (...) nie posiadają uprawnień do odbioru pism w imieniu skarżącej.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że wbrew twierdzeniom skarżącej, informacja z (...) listopada 2009 r. nie była doręczana w ww. sposób, co już wyżej Sąd zauważył. Zgodnie z ww. zwrotnym potwierdzeniem odbioru i pismem Poczty Polskiej z 18 stycznia 2001 r. ww. informacja została bezpośrednio doręczona na adres siedziby spółki, tj. ul. P. (...) i odebrana przez pracownika A. W. Dodatkowo należy zauważyć, iż cała korespondencja kierowana do skarżącej była doręczana na adres przy ul. P., a nie w sposób wskazany w skardze (najpierw na ul. N., następnie na ul. M. i ostatecznie do spółki). Potwierdzeniem powyższego są pisma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z (...) maja, (...) lipca, (...) września, (...) września i (...) listopada 2009 r., kierowane zawsze na adres siedziby spółki, podany również we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Ponadto załączona przez skarżącą (...) książka korespondencji (...) wraz z adnotacją skarżącej wskazującą, iż p. W. nie jest pracownikiem B. (...) nie potwierdza twierdzeń dotyczących nieprawidłowego doręczenia informacji. Należy bowiem zauważyć, iż wskazany w książce numer nadawczy (...) nie pokrywa się z numerem, pod którym została nadana informacja z (...) listopada 2009 r., tj. (...). W tym miejscu należy zauważyć, iż zarówno Sąd jak i organ administracji nie może ponosić skutków nieprawidłowej rejestracji korespondencji i obiegu dokumentów przychodzących do skarżącej, czego potwierdzeniem jest książka korespondencji skarżącej z naniesioną datą otrzymania informacji w dniu 1 grudnia 2009 r., bez adnotacji kto i w jakich warunkach tę korespondencję odebrał.

W związku z powyższym należy uznać, iż informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z (...) listopada 2009 r. został doręczona w sposób prawidłowy, na właściwy adres, w dniu 24 listopada 2009 r., a tym samym skarga złożona w dniu 15 grudnia 2009 r. wniesiona została po terminie.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.