Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647447

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 maja 2010 r.
V SA/Wa 1956/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... września 2009 r. Nr... w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z... października 2009 r. A. S. (zwany dalej: skarżącym) wniósł skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia...września 2009 r.

Zarządzeniem z... stycznia 2010 r. referendarz sądowy w WSA w Warszawie pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym bez rozpoznania z uwagi na nie złożenie go na urzędowym formularzu PPF.

Wobec powyższego zarządzeniem z... marca 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie... zł (słownie:. złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu na adres wskazany w skardze w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu....03.2010 r. (dowód: k -... akt sądowych), zaś wpis sądowy do dnia dzisiejszego nie został uiszczony, wobec czego na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.