Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707181

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 r.
V SA/Wa 1944/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.).

Sędziowie WSA:-Izabella Janson,-Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi C. Z. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości. oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez C. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 9 listopada 2009 r. jest decyzja Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) września 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w G. w przedmiocie przyznania płatności tytułu wspierania przedsięwzięć ronośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości. Zaskarżone rozstrzygnięcie wydane zostało w następującym stanie faktycznym:

W dniu 15 maja 2008 r. do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w G. wpłynął wniosek C. Z. o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Wnioskodawca zadeklarował pakiet utrzymanie łąk ekstensywnych - wariant P01b półnaturalne łąki dwukośne o pow. 29,70 ha, oraz pakiet rolnictwo ekologiczne - wariant S02b01 trwałe użytki zielone (bez certyfikatu) o pow. 29,70 ha i wariant S02d01 uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności) o pow. 22,70 ha.

Do wniosku dołączona została umowa dzierżawy gruntów rolnych zawarta w dniu (...) maja 2008 r. pomiędzy M. Z. (wydzierżawiający) i C. Z. (dzierżawca). Przedmiotem dzierżawy były działki ewidencyjne nr: (...) obręb C., oraz (...), a także część działki nr (...) położonej w obrębu K., której powierzchnia wynosi 14,90 ha. Łączna powierzchnia wydzierżawionych działek wyniosła 29,70 ha.

Zgodnie z § 4 ww. umowy dzierżawca zobowiązał się do przejęcia i kontynuacji zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przez wydzierżawiającego.

Pismem z dnia 23 października 2008 r. organ I instancji wezwał beneficjenta do złożenia wyjaśnień w związku z deklaracją pakietu P01 oraz deklaracją działek w strefach priorytetowych.

W dniu 17 listopada 2008 r. do Biura Powiatowego wpłynęła korekta do wniosku roinośrodowiskowego w związku z wezwaniem ww. wezwaniem. Beneficjent zadeklarował powierzchnię działki GG z uprawą orzecha włoskiego o pow. 0,79 ha położonej na działce ewidencyjnej nr (...), gdzie realizuje pakiet S02d01, oraz działkę rolną (...) o pow. 1,50 ha położonej na działce ewidencyjnej nr (...), gdzie uprawę stanowią łąki trwałe i realizowane są na niej warianty P01b oraz S02b01. Do Biura Powiatowego ARiMR w G. wpłynęła również kopia umowy dzierżawy zawartej w dniu (...) marca 2008 r. zawartej pomiędzy M. Z. (wydzierżawiający), a C. Z. na dzierżawę części działki ewidencyjnej nr (...) o pow. 1,50 ha, oraz działki nr (...) pow. 0,79 ha. Dzierżawca zobowiązał się także do kontynuacji pakietu rolnictwo ekologiczne oraz pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych realizowanych przez poprzednika na działce nr (...), oraz pakietu rolnictwo ekologiczne na działce nr (...).

W piśmie z dnia 14 listopada 2008 r. beneficjent stwierdził, że do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych nie zgłosił działki ew. nr (...) pow. 0,79 ha oraz działki o nr (...) pow. 1,50 ha, gdyż nie występował o płatności do tych działek, natomiast wskazane pakiety są realizowane na tych działkach. Działka ewidencyjna nr (...) położona jest natomiast jak wskazał w strefie priorytetowej 06A.

W dniu (...) czerwca 2009 r. Kierownik BP ARiMR w G. wydał decyzję o przyznaniu C. Z. płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości. Decyzją tą przyznano płatności za: pakiet rolnictwo ekologiczne wariant trwałe użytki zielone pow. 29,70 ha, wariant uprawy sadownicze w tym jagodowe pow. 22,70 ha, nie przyznano natomiast płatności do pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych wariant półnaturalne łąki dwukośne.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że przyczyną odmowy przyznania płatności do pakietu P01 był fakt, iż beneficjent nie posiadał, co najmniej 1 ha powierzchni trwałych użytków zielonych położonych w strefach priorytetowych, co jest warunkiem przyznania płatności do pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych.

W odwołaniu od powyższej decyzji strona wniosła o jej uchylenie i przyznanie płatności do wariantu P01b. W uzasadnieniu odwołania beneficjent stwierdził, że jest w posiadaniu działki ewidencyjnej położonej w strefie priorytetowej, pomimo, że nie zgłosił jej do wniosku o przyznanie płatności.

Po rozpoznaniu odwołania strony Dyrektor (...) OR ARiMR utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Uzasadniając rozstrzygnięcie tej treści organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.), jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje producentowi rolnemu, na rzecz, którego przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych, jeżeli w terminie 35 dni od dnia tego przeniesienia złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu roinośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

Następnie - przedstawiając ustalenia faktyczne poczynione w sprawie - organ II instancji wskazał, że C. Z. przejął część zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przez M. Z. w 2007 r. Umową dzierżawy z dnia (...) maja 2008 r. C. Z. przejął bowiem działki ewidencyjne nr (...), o pow. 29,70 ha.

Dalej organ odwoławczy przypomniał, że 15 maja 2008 r. C. Z. złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskwowych do BP ARiMR w G. Do wniosku o przyznanie płatności dołączył oświadczenie, którym zobowiązał się do kontynuacji zobowiązania podjętego przez M. Z. na wymienionych wyżej działkach ewidencyjnych.

W odpowiedzi na wezwanie dotyczące realizacji pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych z dnia 23 października 2008 r. C. Z. złożył w dniu 17 listopada 2008 r. korektę do wniosku, w której umieścił działkę ewidencyjną nr (...) oraz (...).

Organ odwoławczy zauważył, że deklarowaną przez C. Z. część działki ewidencyjnej nr (...) o pow. 1,50 ha oraz działkę ewidencyjną nr (...) otrzymał on na podstawie umowy dzierżawy z dnia (...) marca 2008 r. od M. Z. i do dnia złożenia ww. korekty do wniosku nie zgłosił ich do płatności rolnośrodowiskowych za 2008 r.

Organ podkreślił, że działka (...) w 2007 r. była deklarowana po raz pierwszy do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych przez M. Z. Natomiast w roku 2008 zobowiązanie rolnośrodowiskowe na tej działce zostało przeniesione na innego producenta, a mianowicie D. Z., który kontynuuje realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego również w 2009 r. otrzymując w trybie kontynuacji programu stosowne płatności.

Natomiast C. Z. na podstawie umowy dzierżawy z dnia (...) marca 2008 r., z działki o nr ew (...) wydzierżawił powierzchnię 1,50 ha, a przejęty na podstawie tej umowy fragment działki nie był wcześniej zgłaszany do płatności i nie stanowił nigdy zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzednika

W oparciu o powyższe organ II instancji stwierdził, że C. Z. w 2008 r. przejął realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez M. Z. Deklarowane w jego wniosku działki ewidencyjne nie spełniały warunku wynikającego z przepisów rozporządzenia dotyczącego realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych (§ 6 ust. 2 pkt 1 i 2), według których płatność do m.in, pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych przyznawana jest, jeżeli łączna powierzchnia działek rolnych położonych w strefach priorytetowych wynosi, co najmniej 1 ha.

W ocenie organu twierdzenia beneficjenta, iż jest on posiadaczem powierzchni 1 ha działek rolnych zlokalizowanych w strefach priorytetowych, gdzie realizuje pakiet nie są zasadne. Organ stwierdził, że beneficjent przejmujący zobowiązanie podejmuje się kontynuować realizację przejętych zobowiązań rolnośrodowiskowych. Mając zaś na uwadze, iż w roku 2008 niemożliwe było dołączenie innych, własnych działek rolnych, celem zachowania realizacji programu koniecznym było przejęcie działki rolnej położonej w strefach priorytetowych, na której przekazujący realizował swoje zobowiązanie.

Organ II instancji za niedopuszczalne uznał twierdzenie, że na części działki ewidencyjnej nr (...) pow. 1,50 ha beneficjent również realizował pakiet utrzymanie łąk ekstensywnych. Wskazana powierzchnia 1,50 ha nie znajdowała się wcześniej w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym, zatem niemożliwe było realizowanie na danym terenie pakietu rolnośrodowiskowego, natomiast po dniu 15 marca 2007 r. niemożliwe było jej dołączenie, gdyż stałaby się przedmiotem zwiększenia zobowiązania.

W skardze na powyższą decyzję, wniesionej do WSA w Warszawie C. Z. domagał się jej uchylenie zarzucając wydanemu rozstrzygnięciu naruszenie § 13 pkt 3, § 14 ust. 1 i § 17 rozporządzenia dotyczącego realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Uzasadniając skargę podniósł w szczególności, że obowiązek posiadania gruntów posiadania gruntów w strefie priorytetowej wymagany jest od rolnika przystępującego do programu, a nie od rolnika przejmującego zobowiązanie. Skarżący stwierdził, że był i jest posiadaczem działki o pow. 1,5 ha znajdującej się w strefie w strefie priorytetowej, na której jak powiada realizował i realizuje pakiet rolnictwa ekologicznego i utrzymania łąk ekstensywnych. Dalej podkreślił, że w złożonym w dniu 15 maja 2008 r. wniosku nie wpisał tej działki mając na uwadze § 5 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, który zabrania zwiększania powierzchni w programie rolnośrodowiskowym po dniu 15 marca 2007 r. Skarżący podniósł również, że przeprowadzona w jego gospodarstwie kontrola nie wykazała nieprawidłowości w realizacji programu P01b. Dodatkowo stwierdził, że przedmiotowa część o pow. 1, 50 ha działki nr (...) nie była wcześniej zgłaszana do płatności i nie stanowi niczyjego zobowiązania oraz, że powierzchnia tej działki została ujęta w planie rolnośrodowiskowym z dnia 5 maja 2008 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia 14 czerwca 2010 r. wniesionym przez pełnomocnika skarżącego podtrzymano zarzuty podniesione w skardze. Dodatkowo podniesiono zarzut naruszenia:

-

§ 14 ust. 1, § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich poprzez ich błędną wykładnię,

-

art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 7 i 8 k.p.a. - poprzez brak rozpatrzenia całości zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia podstawowych zasad postępowania administracyjnego, tj. zasady prawdy obiektywnej i zasady pogłębiania zaufania obywatela do organów państwa.

Uzasadniając powyższe zarzuty wskazano, że twierdzenia organu stanowiące podstawę wydania zaskarżonej decyzji były wadliwe i wynikały z błędnej wykładni przepisów ww. rozporządzenia. W szczególności organ II instancji nieprawidłowo uznał, że:

-

beneficjent przejmujący zobowiązanie podejmuje się kontynuować realizację przejętych zobowiązań rolno środowiskowych. W roku 2008 niemożliwe było dołączenie przez skarżącego własnych działek rolnych celem zachowania realizacji programu koniecznym było przejęcie działki rolnej położonej w strefach priorytetowych, na której przekazujący realizował swoje zobowiązanie.

-

niedopuszczalnym jest twierdzenie skarżącego, że na części działki ewidencyjnej nr (...) o pow. 1,50 ha również realizował on pakiet utrzymanie łąk ekstensywnych, gdyż wskazana powierzchnia 1,50 ha nie znajdowała się wcześniej w zobowiązaniu rolno środowiskowym, zatem nie ma mowy o realizowaniu na danym terenie pakietu rolno środowiskowego, natomiast po dniu 15 marca 2007 r. niemożliwe było jej dołączenie, gdyż stałaby się przedmiotem zwiększenia zobowiązania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z przepisami art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Analogiczne unormowanie zawarte zostało w przepisie art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Oznacza to, iż sąd bada legalność zaskarżonej decyzji, a więc jej zgodność z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej. Sąd rozpoznający sprawę nie może zatem zmienić zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W ocenie Sądu, przy wydaniu kwestionowanej decyzji nie doszło do naruszenia przepisów, które w myśl art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a., skutkować winno jej uchyleniem.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest kontrola legalności zaskarżonej decyzji Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) września 2009 r., którą utrzymano w mocy decyzję organu I instancji przyznającą płatności rolnośrodowiskowe w kwocie pomniejszonej w zakresie pakietu: utrzymanie łąk ekstensywnych - wariant półnaturalne łąki dwukośne.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.) ustawa ta określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w tym zakresie,a dotyczące m.in. (pkt 3) "wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt". Przepisem art. 3 ust. 2 pkt 1 tej ustawy upoważniono Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków i trybu udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 ustawy (tj. w szczególności rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) (Dz. Urz. WE L 160 z 26 czerwca 1999 r.) oraz rozporządzeniem nr 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1257/1999/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 30 kwietnia 2004 r.).

Stosownie do § 1 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich" (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 ze zm.) - dalej "rozporządzenie rolnośrodowiskowe", płatność rolnośrodowiskowa jest udzielania producentowi rolnemu, który prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiąże się do przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 23 ww. rozporządzenia 1257/1999/WE oraz art. 13 i 20 rozporządzenia 817/2004/WE, a ponadto do realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2 - zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej oraz do prowadzenia rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego. Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego pakiety, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 (rolnictwa zrównoważonego, utrzymania łąk ekstensywnych i utrzymania pastwisk ekstensywnych) mogą być realizowane przez producenta rolnego w gospodarstwie rolnym, w którym co najmniej jedna z działek położona jest w strefie priorytetowej, łączna powierzchnia tych działek nie może być mniejsza niż 1 ha, a na tych działkach realizowany jest określony pakiet (w przedmiotowej sprawie utrzymanie łąk ekstensywnych wariant półnaturalne łąki dwukośne).

Zgodnie natomiast z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, płatność rolnośrodowiskową przyznaje, zmniejsza i wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przedmiotowej sprawie poza sporem pozostaje,że skarżący przejął część zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przez swojego brata M. Z. w 2007 r. w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Zgodnie zaś z § 14 ust. 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego w przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje producentowi rolnemu, na rzecz którego przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych, jeżeli w terminie 35 dni od dnia tego przeniesienia złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu rolnośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

W swoim wniosku z dnia 15 maja 2008 r. skarżący zadeklarował pakiet utrzymanie łąk ekstensywnych - wariant P01 b półnaturalne łąki dwukośne na pow. 29,70 ha, oraz pakiet rolnictwo ekologiczne - wariant S02b01 trwałe użytki zielone (bez certyfikatu) pow. 29,70ha i wariant S02d01 uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności) pow. 22,70 ha.

Do wniosku dołączył umowę dzierżawy gruntów rolnych zawartą w dniu (...) maja 2008 r. pomiędzy poprzednikiem M. Z. (wydzierżawiający) i C. Z. (dzierżawca). Przedmiotem dzierżawy były działki ewidencyjne nr: (...) obręb (...)., oraz (...), a także część działki nr (...) położonej w obrębie K., której powierzchnia wynosi 14,90 ha. Łączna powierzchnia wydzierżawionych działek wyniosła 29,70 ha. Zgodnie z § 4 umowy dzierżawy gruntów dzierżawca zobowiązał się do przejęcia i kontynuacji zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przez wydzierżawiającego.

W dniu 23 października 2008 r. wezwano beneficjenta do złożenia wyjaśnień w związku z deklaracją pakietu P01 oraz deklaracją działek w strefach priorytetowych. bowiem jak ustalono, żadna z przejętych działek nie znajdowała się strefie priorytetowej.

W odpowiedzi na powyższe beneficjent złożył korektę wniosku, w której umieścił m.in. działkę rolną o pow. 1,50 ha jako część działki ewidencyjnej nr (...), gdzie uprawę stanowią łąki trwałe i jak podał realizowane są na niej warianty P01 b oraz S02b01, jednocześnie deklarując realizację pakietu w wariancie półnaturalne łąki dwukośnych na powierzchni podanej uprzednio tj. 29,70 ha.

W kolejnym piśmie beneficjent stwierdził, że do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych nie zgłosił ww. części działki nr (...) pow. 1,50 ha, gdyż nie występował o płatności do tej działki, natomiast jak podał wskazane pakiety są na tej działce realizowane, a co istotne jest ona jak podkreślił beneficjent położona w strefie priorytetowej 06A. Beneficjent nadesłał również kopię umowy zawartej w dniu (...) marca 2008 r. pomiędzy M. Z. (wydzierżawiający), a C. Z. (dzierżawca) na dzierżawę części działki ewidencyjnej nr (...) o pow. 1,50 ha, oraz działki nr (...) pow. 0,79 ha.

W decyzji organu I instancji utrzymanej następnie w mocy zaskarżoną decyzją organu odwoławczego odmówiono skarżącemu przyznania płatności do pakietu P01 z uwagi na to, że skarżący nie posiadał, co najmniej 1 ha powierzchni trwałych użytków zielonych położonych w strefach priorytetowych, co było warunkiem przyznania płatności do pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych. Organ zauważył, że część działki nr (...) o pow. 1,50 ha będącej w posiadaniu skarżącego nie była wcześniej zgłaszana do płatności i nie stanowi zobowiązania rolnośrodowiskowego. Uzasadnienie stanowiska organu sprowadza się do konkluzji, iż skarżący nie przejął części działki nr (...) o pow. 1,50 ha leżącej w strefie priorytetowej od poprzednika, tj. M. Z. dlatego też płatność do pakietu P01 nie mogła być skarżącemu przyznana w związku z przejęciem zobowiązania rolnośrodowiskowego. Ponadto skarżący nie mógł objąć tej działki wnioskiem złożonym w dniu 15 maja 2008 r. z uwagi na treść § 5 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, który nie zezwalał na zwiększenie powierzchni użytków rolnych po dniu 15 marca 2007 r.

Skarżący kwestionuje stanowisko organu twierdząc, że nie dokonał zwiększenia powierzchni użytków rolnych o część działki nr (...) o pow. 1,50 ha, bowiem nie zgłosił tej działki we wniosku zgłaszając w nim jedynie działki przejęte od M. Z. Część działki nr (...) będąca w posiadaniu skarżącego leży natomiast w strefie priorytetowej i na jej powierzchni skarżący realizuje pakiet rolnictwa ekologicznego i utrzymania łąk ekstensywnych.

W ocenie Sądu stanowisko skarżącego jest błędne. Zgodnie bowiem z § 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego pakiety rolnictwo zrównoważone, utrzymanie łąk ekstensywnych i utrzymanie pastwisk ekstensywnych mogą być realizowane przez producenta rolnego w gospodarstwie rolnym, w którym co najmniej jedna działka rolna jest położona na obszarach, na których występują zagrożenia dla środowiska lub zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych (strefy priorytetowe), oraz łączna powierzchnia działek rolnych, położonych w strefach priorytetowych, na których mają być realizowane te pakiety, wynosi co najmniej 1 ha.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem rolnik, który deklaruje we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych realizację pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych i utrzymanie pastwisk ekstensywnych powinien realizować ten pakiet na powierzchni nie mniejszej niż 1ha działek rolnych położonych w strefach priorytetowych.,

Zadeklarowanie we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowidkowych realizacji pakietów lub wariantów na wskazanej (deklarowanej) powierzchni oznacza ubieganie się o przyznanie płatności z tych działek. Tym samym skoro zadeklarowana we wniosku przez skarżącego powierzchnia działek w pakiecie półnaturalne łąki dwukośne wynosząca 29, 90 ha i stanowiąca działki przejęte od poprzednika nie obejmowała działki znajdującej się w strefie priorytetowej 06A skarżący we wniosku nie mógł zadeklarować dodatkowej działki (części działki nr (...)) bowiem takiej sytuacji istotnie należałoby traktować powyższe jako zwiększenie zobowiązania.

Poza sporem jest, że skarżący przejął na podstawie umowy dzierżawy z dnia (...) maja 2008 r. działki, z których żadna nie leżała w strefie priorytetowej. W związku z tym skarżący będąc posiadaczem części działki nr (...) o pow. 1,50 ha leżącej w strefie priorytetowej, na której jak twierdzi realizuje pakiet P01 powinien tę działkę zadeklarować we wniosku o przyznanie płatności. Do uzyskania płatności do pakietu w świetle przytoczonych przepisów konieczne było bowiem nie tylko realizowanie pakietu rozumiane jako wykonywanie na ww. działce określonych prac (dwukrotne koszenie), lecz również zadeklarowanie tej działki we wniosku o przyznanie płatności poprzez zadeklarowanie jej powierzchni celem ubiegania się o płatność. Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. UE L04.153.30) wnioski o przyznanie wsparcia na rozwój obszarów wiejskich dotyczące powierzchni lub zwierząt, które składane są oddzielnie od wniosków o pomoc na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, wskazują wszystkie powierzchnie i zwierzęta należące do danego gospodarstwa, właściwe do celów kontroli wniosków w ramach danego środka, włącznie z tymi, dla których nie wnioskuje się o wsparcie.

Jednocześnie wskazać jednak trzeba, że dodanie w przedmiotowym stanie faktycznym części działki nr (...) do wniosku o przyznanie płatności było niemożliwe. Skarżący nie mógł bowiem zwiększyć powierzchni użytków rolnych poprzez dodanie części tej działki, ponieważ zwiększenia takiego zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia rolnośrodowiskowego zmienionego rozporządzeniem z dnia 14 marca 2007 r. można było dokonać nie później niż w dniu 15 marca 2007 r. Skarżący nie był więc uprawniony do zwiększenia podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego w 2008 r. według zasad przyznawania płatności PROW 2004-2006. Dodatkowo wskazać trzeba, że ewentualnego zwiększenia powierzchni użytków rolnych na podstawie ww. przepisu mógł dokonać jedynie poprzednik skarżącego, tj. M. Z. Natomiast skarżący, który przejął jego gospodarstwo objęte zobowiązaniem w ramach programu rlnośrodowiskowego w ramach PROW 2004- 2006 był uprawniony do płatności rolnośrodowiskowej wyłącznie do powierzchni użytków rolnych przejętych od poprzednika.

Skarżący przejmując zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte przez M. Z. upoważniony był wyłącznie do kontynuacji przejętych zobowiązań rolnośrodowiskowych. W związku z tym w celu zachowania realizacji programu koniecznym było przejęcie działki rolnej położonej w strefach priorytetowych, na której przekazujący realizował swoje zobowiązanie. Wskazana powierzchnia 1,50 ha stanowiąca część działki nr (...), chociaż jest położona w strefie priorytetowej, to jednak nie znajdowała się wcześniej w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym M. Z. zatem skarżący nie mógł na jej terenie realizować pakietu rolnośrodowiskowego.

W związku z powyższym należało uznać, że przyznanie płatności do spornego pakietu byłoby sprzeczne zarówno z przepisami prawa krajowego jak i unijnego. Stanowisko wyrażone w tym zakresie w zaskarżonej decyzji jest więc trafne.

Zaskarżona decyzja nie narusza również przepisów postępowania (art. 7, 8, 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) wskazanych w piśmie procesowym skarżącego. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie, po przeprowadzeniu szerokiego postępowania wyjaśniającego i zebraniu materiału dowodowego, decyzje wydane zostały przez organy administracji w dwóch instancjach, na podstawie ich samodzielnych ocen materiału dowodowego. Rozstrzygnięcia w sprawie oparte zostały na prawidłowo zebranym materiale dowodowym, który uzasadnia oceny orzekających w sprawie organów. Strona w toku postępowania miała zapewniony czynny udział w każdym jego stadium i korzystała ze swoich uprawnień. Organy wydające decyzje w przedmiotowej sprawie odniosły się również w sposób bezpośredni do twierdzeń odwołującej się strony.

Z tych względów na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.