Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1926/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi K. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Cudzoziemiec K. D, obywatel R. reprezentowany przez radcę prawnego J. J. wniósł, za pośrednictwem organu skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) sierpnia 2009 r. nr (...), w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnik cudzoziemca, w treści skargi zawarł wniosek o możliwie szybkie wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wniosek swój oparł na treści art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), motywując go ustawową przesłanką, iż wykonanie decyzji grozi niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącego i jego rodziny.

Pismem z 22 grudnia 2009 r., pełnomocnik skarżącego wniósł o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na fakt, iż cudzoziemiec nie ma obecnie wizy pobytowej w Polsce i w związku z tym, w każdej chwili może być wydalony z Polski jeszcze przed rozpoznaniem złożonego odwołania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Pełnomocnik wskazał w treści wniosku na fakt, iż cudzoziemiec obawia się, iż wykonanie decyzji grozi niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącego i jego rodziny. W piśmie z 22 grudnia 2009 r., skierowanym do Sądu pełnomocnik zaznaczył, iż K. D. nie ma obecnie wizy pobytowej w Polsce i w związku z tym, może być wydalony z Polski jeszcze przed rozpoznaniem skargi.

Sąd zaznacza, iż wniosek cudzoziemca został uwzględniony z uwagi na fakt, iż w ocenie Sądu zasadne jest pozostanie skarżącego w Polsce do czasu zakończenia niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Jak trafnie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 grudnia 2005 r. sygn. akt II OZ 1330/05, wyjazd cudzoziemca z Polski przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd pozbawia go nie tylko możliwości osobistego uczestnictwa w postępowaniu sądowym, ale także sprawia, że w razie ewentualnego uwzględnienia skargi, udzielona cudzoziemcowi ochrona sądowa może okazać się iluzoryczna. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego udzielenie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania decyzji nakazującej cudzoziemcowi opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie decyzji w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związane ze standardami rzetelnej procedury i realizacją prawa do sądu.

Dlatego też w ocenie Sądu zasadne jest pozostanie skarżącego w Polsce do czasu zakończenia niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Ponadto Sąd zauważa, iż przedmiotem ochrony tymczasowej mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest zatem każde zachowanie się podmiotu zobowiązanego do jego wykonania (adresata aktu), polegające m.in. na działaniu, zaniechaniu określonego działania.

Zaskarżona decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) sierpnia 2009 r., utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji w zakresie wydalenia cudzoziemca z terytorium RP, jest tego typu decyzją, która nadaje się do wykonania.

Tym samym wstrzymanie zaskarżonej decyzji zapewniło właściwą ochronę prawa do sądu cudzoziemca.

Biorąc zatem powyższe pod rozwagę oraz mając na uwadze skutki wykonania zaskarżonej decyzji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.