Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647424

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1922/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia... września 2009 r. Nr... w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... listopada 2009 r. (data stempla pocztowego) K. A., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia... września 2009 r. Nr.... W tym samym dniu skarżący złożył również, za pośrednictwem organu, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi czyniąc jednocześnie zadość uchybionej czynności.

W uzasadnieniu powyższego wniosku wyjaśnił, że z powodu słabej znajomości języka polskiego zwrócił się do specjalistów z zakresu poradnictwa prawnego celem zasięgnięcia informacji dotyczącej procedury odwoławczej i związanych z nią terminów.

Jak dalej podniósł przyczyną w uchybieniu terminu było błędne obliczenie terminu do wniesienia skargi przez osoby, do których zwrócił się z pomocą, jednakże po uzyskaniu informacji o zaistniałym błędzie, podjął wszelkie niezbędne działania do zniwelowania jego skutków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: ustawy p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 87 § 1, § 2 i § 4 ustawy p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Nie stanowią bowiem przesłanki uzasadniającej przywrócenie terminu podnoszone przez skarżącego okoliczności, sprowadzające się do niezrozumienia treści pism które skarżący otrzymywał w postępowaniu administracyjnym z uwagi na brak swobody we władaniu językiem polskim oraz nieznajomość przepisów prawa, oraz fakt prowadzenia jego sprawy przez osoby, które nie znały trybu zaskarżania decyzji administracyjnych.

Treść pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji z dnia...09.2009 r. o przysługującej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wymaga dla jego zrozumienia wiedzy prawniczej. W związku z powyższym za niewiarygodne należy przyjąć wyjaśnienia skarżącego, iż błędnie przekazano mu treść pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji.

W przypadku wątpliwości co do treści pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji oraz z uwagi na świadomość, iż skarżący słabo zna język polski oraz przepisy postępowania administracyjnego powinien był skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co jak się wydaje uczynił korzystając z pomocy specjalistycznego poradnictwa prawnego.

Ponadto jako kryterium braku winy w uchybieniu terminu procesowego należy przyjąć obiektywny miernik staranności jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Przywrócenie terminu może nastąpić wtedy, gdy uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Wniosek skarżącego nie zawiera również żadnych innych danych uprawdopodabniających brak zawinienia. W szczególności nie wskazuje, iż istniała przeszkoda niezależna od skarżącego przez cały czas biegu terminu do złożenia skargi.

W tej sytuacji, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.