Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647423

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 r.
V SA/Wa 1920/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia: - zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz G. M. kwotę 100,00 z (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej uiszczonego i wpisanego do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu (...) listopada 2009 r. pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 20 października 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 1466/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił skargę G. M. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z (...) września 2009 r. bez rozpatrzenia.

Od powyższego postanowienia strona skarżąca złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie w dniu (...) listopada 2009 r. G. M. uiściła zarówno na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jak i na rachunek bankowy Naczelnego Sądu Administracyjnego wpis od skargi kasacyjnej w kwocie po 100,00 zł (k. 43, 44 akt sądowych).

Stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. - w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) - wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie należny wpis sądowy od skargi wynosił 200,00 zł (§ 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia), wpis od skargi kasacyjnej powinien być uiszczony w wysokości 100,00 zł.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z uwagi na fakt, iż strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi kasacyjnej w łącznej kwocie 200,00 zł, kwota 100,00 zł uiszczona na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ww. ustawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.