Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647417

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1914/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Zawiślak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata;

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu J. R. wystąpił z wnioskiem (uzupełnionym na urzędowym formularzu PPF) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi wraz z bezrobotnym synem. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego w wysokości 450 złotych i dochodów z 2,5 ha gospodarstwa rolnego. Oświadczył, iż nie posiada nieruchomości (dom, który posiadał spłonął), zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Ponadto w piśmie procesowym z 22 grudnia 2009 r. skarżący wskazał, iż cierpi na wiele dolegliwości zdrowotnych i związku w z tym ponosi wysokie koszty.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Przed przystąpieniem do rozpoznania prawa pomocy należy zauważyć, iż skarżący nie wypełnił rubryki 4 formularza PPF, tj. nie wskazał w jakim zakresie składa wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jednakże w piśmie procesowym z 22 grudnia 2009 r. wskazał, iż wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych, natomiast w uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy zawartego na formularzu PPF zwrócił się o ustanowienie adwokata. W związku z powyższym wniosek skarżącego potraktowano, jako wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych z jej udziałem w postępowaniu sądowym i może zostać przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Określenie "gdy osoba fizyczna wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez wnioskodawcę.

Zasadność wniosku skarżącego rozpatrzono zatem w dwóch aspektach, tj. z jednej strony uwzględniono wysokość obciążeń finansowych, jakie będzie on zobowiązany ponieść w postępowaniu, z drugiej zaś strony jego możliwości finansowe.

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenia o stanie majątkowym i porównując je z obciążeniami wynikającymi z zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika i obowiązku ponoszenia kosztów sądowych należało uznać, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym. Oceniając wniosek skarżącego wzięto pod uwagę jego sytuację majątkową, rodzinną oraz dochody. Łączny dochód uzyskiwany przez rodzinę wnioskodawcy z tytułu świadczenia rentowego i dochodów z niewielkiego gospodarstwa rolnego pozwala wyłącznie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny. Ponadto wzięto pod uwagę, iż skarżący nie posiada oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.