Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1909/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (. Oddziału Regionalnego ARiMR w G.) z dnia... sierpnia 2009 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 listopada 2009 r. strona wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wniesieniem skargi strona pismem z dnia 3 września 2009 r. (data wniesienia: 4 września 2009 r.) wezwała Agencję do usunięcia naruszenia prawa. Organ udzielił stronie odpowiedzi na wezwanie w grudniu 2009 r.

W dniu 13 listopada 2009 r. Sąd przekazał skargę zgodnie z właściwością do organu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, gdyż została wniesiona z uchybieniem terminu.

Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego - w myśl art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 153 ze zm., dalej: p.p.s.a.) - wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - sześćdziesiąt dni od dnia wniesienia wezwania o usuniecie naruszenia prawa. Zasadniczą kwestią jest wyjaśnienie relacji między dwoma terminami, o których mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a. Z analizy tego przepisu wynika, że już z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni na wniesienie skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni od dnia doręczenia tej odpowiedzi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (por. uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt II OPS 2/07 - ONSA i WSA z 2007 r. nr 3, poz. 60).

Jak wynika z akt sprawy, strona skarżąca wniosła skargę bezpośrednio do Sądu w dniu 2 listopada 2009 r. Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji (por. T.Woś, H.Krysiak-Molczyk, M.Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Warszawa 2005, str.248).

W myśl powyższych rozważań za datę wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie może być uznana data nadania jej przez skarżącego w urzędzie pocztowym, natomiast należało przyjąć, iż był nią dzień, w którym Sąd nadał skargę na adres organu właściwego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co nastąpiło w dniu 13 listopada 2009 r. Sześćdziesięciodniowy termin do wniesienia skargi upłynął natomiast w dniu 3 listopada 2009 r., wobec czego skarga w sprawie niniejszej została wniesiona z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności i Sąd z mocy art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a orzekł jak w sentencji postanowienia. Niezależnie od tego podkreślić trzeba, że zgodnie z treścią pisma z 3 grudnia 2009 r. wniosek skarżącej będzie ponownie rozpoznawany.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.